พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
บทนำตามรอยธรรม 0 3437 PLAY MP3
01 - เนื้อแท้ที่ไมอันตรธาน 0 2153 PLAY MP3
02 - ผู้ชี้ขุมทรัพย์ 0 1900 PLAY MP3
03 - ทรงแสดงเรื่องที่เป็นไปได้ยากเกี่ยวกับพระองค์เอง 0 1818 PLAY MP3
04 - พระพุทธเจ้าทั้งในอดีต,อนาคตและปัจจุบัน ล้วนแต่ตรัสรู้อริยสัจสี่ 0 1727 PLAY MP3
05 - พระพุทธองค์ ทรงพระนามว่า อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ก้เพราะได้ตรัสรู้อริยสัจสี่ 0 1676 PLAY MP3
06 - จงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจ 0 1636 PLAY MP3
07 - อริยสัจสี่โดยสังเขป(ทรงแสดงด้วยความยึดในขันธ์ห้า) 0 1717 PLAY MP3
08 - การรู้อริยสัจ ทำให้มีตาสมบูรณ์ 0 1573 PLAY MP3
09 - การสนทนากับพระอานนท์เรื่องกัลยาณมิตร 0 1574 PLAY MP3
10 - กัลยาณมิตรของพระองค์เอง 0 1467 PLAY MP3
11 - ขยายความแห่งอริยมรรคมีองค์แปด 0 1544 PLAY MP3
12 - โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ 0 1458 PLAY MP3
13 - ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสัมมาสัมพุทธะกับ ภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ 0 1362 PLAY MP3
14 - ไม่ได้ทรงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้เขานับถือ 0 1368 PLAY MP3
15 - ทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์กับความดับสนิทของทุกข์ 0 1301 PLAY MP3
16 - คำของพระองค์ตรงเป็นอันเดียวกันหมด 0 1351 PLAY MP3
17 - หลักที่ทรงใช้ในการตรัส 0 1279 PLAY MP3
18 - สิ่งที่ทรงตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอนมีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมากนัก 0 1320 PLAY MP3
19 - ถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อนก็ตายเปล่า 0 1304 PLAY MP3
20 - คำสอนที่ทรงสั่งสอนบ่อยมาก 0 1238 PLAY MP3
21 - ลำดับการหลุดพ้นเมื่อได้เห็น ไตรลักษณ์ 0 1341 PLAY MP3
22 - ผู้ไม่เข้าไปหา ย่อมหลุดพ้น 0 1293 PLAY MP3
23 - มนุษย์เป็นอันมาก ได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดๆ 0 1286 PLAY MP3
24 - จงเจริญสมาธิ จักรู้อริสัจตามเป็นจริง 0 1288 PLAY MP3
25 - ทรงมีหลักเกณฑ์การฝึกตามลำดับ 0 1306 PLAY MP3
26 - ทรงเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สาวกชั่วระยะจำเป็น 0 1160 PLAY MP3
27 - ทรงฆ่าผู้ที่ไม่รับการฝึก 0 1228 PLAY MP3
28 - ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น 0 1206 PLAY MP3
29 - ท่อนไม้ที่ลอยออกไปได้ถึงทะเล 0 1051 PLAY MP3
30 - กระดองของบรรพชิต 0 1076 PLAY MP3
31 - ผู้มีหลักเสาเขื่อน 0 1128 PLAY MP3
32 - วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุดก่อนการตรัสรู้ 0 1189 PLAY MP3
33 - วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากตลอดพรรษาและทรงสรรเสริญมาก 0 1058 PLAY MP3
34 - ผู้ไม่ประมาทในความตายแท้จริง 0 1105 PLAY MP3
35 - ทางรอดสำหรับภิกษุไข้ 0 971 PLAY MP3
36 - เมื่อเธอไม่มี 0 1012 PLAY MP3
37 - ความดับทุกข์ มีเพราะความดัยแห่งนันทิ 0 1105 PLAY MP3
38 - อาการดับแห่งตัณหา ในนามแห่งนันทิ 0 1014 PLAY MP3
39 - ผู้แบกของหนัก 0 1055 PLAY MP3
40 - ดับตัณหาคือปลงภาระหนักลงได้ 0 1022 PLAY MP3
41 - ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจ 0 1008 PLAY MP3
42 - ที่สุดแห่งการท่องเที่ยวของพระองค์ 0 1369 PLAY MP3
43 - สิ่งนั้นหาพบในกายนี้ 0 753 PLAY MP3
44 - ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไป 0 808 PLAY MP3
45 - ทรงประกาศธรรมเนื่องด้วยการปลงอายุสังขาร 0 786 PLAY MP3
46 - ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา 0 793 PLAY MP3
47 - ถุงธรรม 0 893 PLAY MP3
48 - การปรินิพพานในปัจจุบัน 0 794 PLAY MP3
49 - ตั้งหน้าทำก็แล้วกัน 0 806 PLAY MP3
50 - ทรงเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวง 0 813 PLAY MP3
51 - อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนืองๆ 0 1151 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง