พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ลักษณะแห่งศรัทธา ของผู้มีศรัทธา
  ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน

 2. ลักษณะแห่งศรัทธา ของผู้มีศรัทธา
  ...แม้คนเช่นเธอ ก็ยังจักปฏิญาณตนว่าเป็นศากยบุตรอยู่หรือ

 3. ลักษณะแห่งศรัทธา ของผู้มีศรัทธา
  อนุตตริยะ ๖ ประการนี้ ๖ ประการเป็นไฉน

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  43 - เครื่องนำไปสู่ภพ.mp3

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  13 - ทุกเกิดเพราะมีเหตุปัจจัย .mp3

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  07-เทวดา

 7. พุทธวจน ฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน
  ๓๗. ความลดหลั่นแห่งพระอริยบุคคล ผู้ปฏิบัติอย่างเดียวกัน

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  30 - กระดองของบรรพชิต

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  05 - พระพุทธองค์ ทรงพระนามว่า อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ก้เพราะได้ตรัสรู้อริยสัจสี่

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  02 - ผู้ชี้ขุมทรัพย์

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้