พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  010-โอรัมภาคิยสังโยชน์ 5

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  18 - เรื่องที่-15 การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์

 3. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  35 - บริษัท balance shop สาขา 2 2012-02-31

 4. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๑
  21-5221

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  005.ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่

 6. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  54 - จันทรารีสอร์ท008 2012-11-16

 7. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  609_Anacame20170219_1 ปุริสคติสูตรและตอบคำถาม

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  026-ศีลที่เป็นอกุศล คือ การเลี้ยงชีพชั่ว

 9. รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ กรรม
  กรรม 04

 10. คำถามที่พบบ่อย ...อริยวินัย/อริยบุคคล/ความหมายศัพท์/เรื่องทั่วไป
  ชีวิตประจำวัน (05020001-05020041)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้