พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย
  ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้และบุคคลทั่วไป

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  125-เจริญสมาธิให้ได้ อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  001-บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  005-พระพุทธเจ้า เว้นขาดจากเดรัจฉานกถา

 5. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  108-รูปขันธ์โดยนัยแห่งอริยสัจสี่

 6. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด เมื่อใด "เธอ" ไม่มี
  ปฏิจจสมุปบาท

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  22 - ผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรม.mp3

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  090-คำของพระองค์ตรงเป็นอันเดียวกันหมด

 9. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  086-ลักษณะของผู้ที่ง่ายต่อการเข้าสมาธิ

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  015-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 1

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้