พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
  1. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
    002-อานิสงส์แห่งอานาปานสติ 7 ประการ

  2. พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
    029-การเข้าไปสนใจคำแต่งใหม่ มีผลให้คำตถาคตอันตรธานหายไป

  3. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
    007-ทรงแนะนำอย่างยิ่ง ให้ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาท

  4. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
    52-สิ่งที่ปุถุชนยึดถือ

  5. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
    147-ทรงแสดงธรรมเนื่องด้วยปฏิจจสมุปบาท มีความงามเบื้องต้น - ท่ามกลาง - เบื้องปลาย

  6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
    25 - กรรมที่ทำให้ได้รับผล เป็นความไม่ตกต่ำ.mp3

  7. พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
    025-เครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์

  8. สุตตะ คิดดีคลีนิค
    009.พระสูตรหลังฉัน 04-08-59

  9. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
    018-อานาปานสติสามารถกำจัดบาปอกุศลได้ทุกทิศทาง

  10. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
    101-นิพพานธาตุ 2 อย่าง

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้