พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  หลักการดำรงชีพในเวลาถัดต่อมา

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๒ ฉบับ เดรัจฉานวิชา
  07-ปาฏิหารย์ 3 อย่าง

 3. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  004-สิ่งที่ไม่ควรคิด

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  014-บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  13-กำเนิด ๔

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  44 - ปฎิจจสมุปบาท.mp3

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  006-บทสวด อริยมรรคมีองค์ 8

 8. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด จิตหลุดพ้น
  06-สนทนาธรรมก่อนฉัน 25.07.14

 9. พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  003-การรู้อริยสัจเป็นของไม่เหลือวิสัย พระอริยบุคคล จึงมีปริม

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  204-ความสามารถในการละ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้