พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ลักษณะแห่งศรัทธา ของผู้มีศรัทธา
  อนุตตริยะ ๖ ประการนี้ ๖ ประการเป็นไฉน

 2. ลักษณะแห่งศรัทธา ของผู้มีศรัทธา
  ...แม้คนเช่นเธอ ก็ยังจักปฏิญาณตนว่าเป็นศากยบุตรอยู่หรือ

 3. ลักษณะแห่งศรัทธา ของผู้มีศรัทธา
  ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน

 4. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  18 หมดอาหารก็นิพพาน

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  08-ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  10-ภาคผนวก

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  02-สัตว์

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  09-นิพพาน

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  07-เทวดา

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  03-นรก

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้