พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  021.อสัทธรรมที่ทำให้เกิดในนรกตลอดกัป

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  188-ผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดี

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  343-สิ่งที่ไม่เต็มขึ้นหรือพร่องลง

 4. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  096-การบูชาตถาคตอย่างสูงสุด

 5. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  165-เบญจขันธ์เป็นที่บัญญัติกฎแห่งสังขตะ

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  101.เหตุที่มีความเห็นว่า อัตตาและโลกบางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  097.อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนืองๆ

 8. ธรรมบรรยาย จิต มโน วิญญาณ
  11.อดีต อนาคต ปัจจุบัน-ปุริสคติ ๗ สัตตานัง-ถามตอบ ใต้ศาลาไม้ อาทิตย์เช้า ๓ ก.ย. ๖๐

 9. คอร์สวัดนาฯสัปปายะ
  33_EP 12 อุปมาต้นทองกาว 19 21-23 กพ 2561

 10. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  007-สุขที่สัตว์โลกควรกลัว และไม่ควรกลัว

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้