พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  115-วิภาคแห่งเวทนา

 2. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ ปี ๕๔
  สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 12 มี.ค. 2554

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  116-“ธรรม” (คือเวทนา) เป็นสิ่งที่บัญญัติได้หลายปริยาย (อันเป็นเหตุให้หลงทุ่มเถียงกัน)

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  ที่รักที่เจริญใจในโลก

 5. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  117-เวทนามีธรรมดาไม่เที่ยง

 6. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  118-เวทนามีธรรมดาแปรปรวน

 7. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  119-เวทนาเป็นทุกข์ เป็นลูกศร เป็นของไม่เที่ยง

 8. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  120-เวทนาทุกชนิดสรุปลงในความหมายว่า “ทุกข์”

 9. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ ปี ๕๔
  สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 11 มิ.ย. 2554

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  008 - พระตถาคตเกิดขึ้นเพื่อความสุขของโลก

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้