พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๑
  05-5205

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  10 - เมื่อกระทำอยู่.mp3

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  นรกที่ร้ายกาจของมนุษย์

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  31 - ผู้มีหลักเสาเขื่อน

 5. ยุวพุทธ ๓ (ม.ค. ๕๒)
  004-ธรรมบรรยายบ่าย 240152

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  26 - ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) นัยที่ 2

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  31 - วิบากของผู้ทุศีล.mp3

 8. รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๑ คำสอนจากพระโอษฐ์
  คำสอนจากพระโอษฐ์ 02

 9. รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๑ คำสอนจากพระโอษฐ์
  คำสอนจากพระโอษฐ์ 01

 10. รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๑ คำสอนจากพระโอษฐ์
  คำสอนจากพระโอษฐ์ 03

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้