พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  026.การให้เข้าถึงในภพปัจจุบัน นัยที่2

 2. พุทธวจนฉบับ ๘ อินทรียสังวร อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  017-ต้องเพียรละความเพลินในทุก ๆ อิริยาบถ

 3. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  101_Anacame20160501_1 ลำดับชั้นอนาคามี

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  155-เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามหาสุทัศน์

 5. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  016-คำของพระองค์ตรงเป็นอันเดียวกันหมด

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม
  ลมหายใจก็คือ “กาย”

 7. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  023-เจริญอานาปานสติเป็นเหตุให้รู้ลมหายใจอันมีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสียชีวิต

 8. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  062-อายตนะยังไม่ทำหน้าที่ ปัญจุปาทานขันธ์ ก็ยังไม่เกิด

 9. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  003-ทรงแสดงเรื่องที่เป็นไปได้ยากเกี่ยวกับพระองค์เอง

 10. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  094-ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้