พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒
  520829_295

 2. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  38 - พุทธวจนสถาบัน บ้านสีวลี 2013-01-20

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  09 - เมื่อจะกระทำ.mp3

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย
  สักแต่ว่า ...

 5. Easy Paths for attaining Nibbana Read by Jerry Watson(UK)
  Only the Seen

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม
  หลักการพูด

 7. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  22 ธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  18 - เรื่องที่-15 การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  42 - ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้า

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด ปฏิจจสมุปบาท

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้