พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ใต้ร่มเงาพุทธวจน บางไทรกรุ๊ป
  07 ธรรมะดับร้อน CAT Telecom

 2. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  020-ผู้แสดงธรรมโดยหลักปฏิจจสมุปบาทเท่านั้น จึงชื่อว่า เป็นธรรมกถึก

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  54-อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่ของเรา

 4. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  214-ธรรมไหลไปสู่ธรรม โดยไม่ต้องมีใครเจตนา

 5. ธรรมบรรยาย สัตว์
  14 พุทธวจน_ เจาะลึกเรื่องพระอรหันต์ เรื่องสัตตานัง

 6. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  18 อานิสงฆ์ของการหลีกเร้น

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  14-คติ ๕

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  31-สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่ได้ตามปรารถนา

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  66-สัญญา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  34-ถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อน ก็ตายเปล่า

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้