พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  09 มีสติสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละ

 2. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  01 พระอาจารย์สาธยายพระสูตร แด่โยมแม่นฤมล อินทรสาร

 3. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  22 ธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

 4. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  08 ปฏิปทาเพื่อบรรลุอรหัตตผลของคนเจ็บไข้‡

 5. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  13 ความพอใจเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์

 6. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  05 อาทีนพของรูป

 7. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  04 การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ

 8. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  16 ละฉันทราคะแห่งสิ่งใดก็คือการละซึ่งสิ่งนั้น

 9. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  03 ทุกขอริยสัจ

 10. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  07 กายนี้เป็นกรรมเก่า

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้