พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด จิตหลุดพ้น
  07-ค่ำเสาร์ 31.05.14

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  184-อาหารของนิวรณ์5

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  060-ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  055-กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๑)

 5. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  188-ปัญจุปาทานักขันธ์ เป็นทุกข์

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  109.การเวียนเกิดที่แสนยาวนาน

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  58-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๒)

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  051.สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร

 9. ธรรมบรรยาย สัตว์
  02 เข้าใจปฏิจจสมุปบาทจะเข้าใจสัตตานังและรู้เรื่องกรรม

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  024.อายุนรก

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้