พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด อานาปานสติ

 2. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  24 - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 2011-08-29

 3. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๑
  01-5201

 4. พุทธวจน ฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน
  ๑๗. ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสายถึง “เหตุเกิด” และ “ความดับ” ทั้งปัจจุบัน อดีต อนาคต ก็ชื่อว่าโสดาบัน (ญาณวัตถุ ๗๗)

 5. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  012-การพยากรณ์บุคคลอื่น ทำได้หรือไม่

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  ห้ามผู้อื่นให้ทานชื่อว่า ไม่ใช่มิตร

 7. รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ กรรม
  กรรม 01

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  034-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของนาค (นัยที่1)

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  17-การได้อัตตา ๓ อย่าง

 10. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  65 - หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ ชลบุรี 2012-02-17

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้