พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. นำนั่งสมาธิ ชุุดที่๒
  Track 12

 2. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด จิตหลุดพ้น
  10-สนทนาธรรมก่อนฉัน 27.09.14

 3. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  01 ความเห็นถูกและผลที่ได้จากการปฏิบัติ

 4. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  62 ทรงแก้ข้อที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกาฝากสังคม

 5. รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ กรรม
  กรรม 07

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  17 - หลักที่ทรงใช้ในการตรัส

 7. ยุวพุทธ ๑ (ปี๕๐)
  19-นำปฏิบัตินั่งสมาธิ17-07-50 เช้า

 8. ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้
  อานิสงส์ของการได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต

 9. รวมพุทธวจนบรรยาย ณ คิดดีคลินิก
  09 - สนิมจิต : สนิมทอง

 10. เปิดธรรมที่ถูกปิด...ด้วยพุทธวจน
  05

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้