พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
พุทธวจน ฉบับ ๙ ปฐมธรรม 5809 14777 PLAY MP3
ผู้ชี้ขุมทรัพย์ ! 3677 6250 PLAY MP3
หลักปฏิบัติต่อทิศทั้ง ๖ 3259 3953 PLAY MP3
หลักในการใช้จ่ายทรัพย์ 2988 3545 PLAY MP3
ว่าด้วยความรัก ๔ แบบ 2877 3200 PLAY MP3
หลักการดำารงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันนี้ 2783 3273 PLAY MP3
เหตุเสื่อมและเหตุเจริญแห่งทรัพย์ 2759 2791 PLAY MP3
การบริโภคกามคุณทั้ง ๕ อย่างไม่มีโทษ 2668 2734 PLAY MP3
หลักการพูด 2783 3069 PLAY MP3
อย่าหูเบา 2581 2380 PLAY MP3
ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เป็นอันตราย แม้แต่พระอรหันต์ 2490 2206 PLAY MP3
มืดมา...สว่างไป สว่างมา...ก็ยังคงสว่างไป 2359 2269 PLAY MP3
เหตุของความสามัคคีและความแตกแยก 2473 2103 PLAY MP3
ธรรมอันเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อม(อปริหานิยธรรม) 2486 2016 PLAY MP3
สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง 2673 2412 PLAY MP3
ข้อควรทราบเกี่ยวกับอกุศลมูล (ราคะ โทสะ โมหะ) 2456 2092 PLAY MP3
สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “กรรม” 2569 2083 PLAY MP3
ศีล ๕ 2368 2159 PLAY MP3
อกุศลกรรมบถ ๑๐ 2434 2146 PLAY MP3
อานิสงส์สำาหรับผู้ทำาศีลให้บริบูรณ์ 2511 1798 PLAY MP3
ธรรมดาของโลก 2142 1767 PLAY MP3
กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำา 2342 1707 PLAY MP3
ต้องขึงสายพิณพอเหมาะ 2259 1509 PLAY MP3
วิธีการตามรักษาไว้ซึ่งความจริง (สจฺจานุรกฺขณา) 2148 1532 PLAY MP3
ทำาความเพียรแข่งกับอนาคตภัย 2154 1478 PLAY MP3
วิธีแก้ความหดหู่ 2304 1939 PLAY MP3
สมาธิภาวนา ๔ ประเภท 1928 1855 PLAY MP3
แม้เพียงปฐมฌาน ก็ชื่อว่าเป็นที่หลบพ้นภัยจากมาร 1778 1696 PLAY MP3
ความสำคัญของสมถะและวิปัสสนา 1792 1791 PLAY MP3
อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ ๒ ประการ 1726 1573 PLAY MP3
ลมหายใจก็คือ “กาย” 1928 1836 PLAY MP3
การตั้งจิตในกายคตาสติ เป็นเสาหลักอย่างดีของจิต 1837 1496 PLAY MP3
ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดอง 1771 1496 PLAY MP3
การดำรงสมาธิจิต เมื่อถูกเบียดเบียนทางวาจา 1902 1756 PLAY MP3
อานิสงส์แห่งการปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆ 1903 1781 PLAY MP3
การอยู่ป่ากับการเจริญสมาธิ สำหรับภิกษุบางรูป 1899 1620 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง