พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :15-ผู้เชื่อมั่นในตถาคต ที่สำเร็จในโลกนี้และที่ละโลกนี้ไปแล้วจึงสำเร็จ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01-สมณะบุณฑริก (สกทาคามี) 0 1878 PLAY MP3
02-สกทาคามีในภพมนุษย์ 0 1421 PLAY MP3
03-สกทาคามี เปรียบได้กับบุคคลผู้ว่ายเข้าหาฝั่ง 0 1195 PLAY MP3
04-เป็นสกทาคามี ได้กายชั้นดุสิต 0 1055 PLAY MP3
05-ความเป็นอริยบุคคล กับอินทรีย์ 5 0 1001 PLAY MP3
06-เอกพีชี อินทรีย์ 5 อ่อนกว่าสกทาคามี 0 1073 PLAY MP3
07-ความเป็นอริยบุคคล กับการละสังโยชน์ (บุคคล 4 จำพวก) 0 1102 PLAY MP3
08-สังโยชน์ 10 0 1014 PLAY MP3
09-ความเป็นอริยบุคคล กับการละกามโยคะและภวโยคะ (บุคคล 3 จำพวก) 0 1065 PLAY MP3
10-ความเป็นอริยบุคคล กับสิกขา 3 0 955 PLAY MP3
11-สิกขา 3 0 957 PLAY MP3
12-ผู้ที่ต้องศึกษาสิกขา 3 0 944 PLAY MP3
13-บุคคลที่มีเชื้อเหลือ แต่พ้นทุคติ 0 1061 PLAY MP3
14-บุคคลผู้พ้นทุคติ หรือไม่ไปทุคติ 0 1074 PLAY MP3
15-ผู้เชื่อมั่นในตถาคต ที่สำเร็จในโลกนี้และที่ละโลกนี้ไปแล้วจึงสำเร็จ 0 890 PLAY MP3
16-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อได้สมาธิ (รูปสัญญา) 0 884 PLAY MP3
17-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อเจริญพรหมวิหาร 0 842 PLAY MP3
18-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อได้สมาธิ (อรูปสัญญา) 0 765 PLAY MP3
19-อริยสาวกผู้ประกอบด้วยสังโยชน์ แต่ไม่มีสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้กลับมายังโลกนี้อีก 0 753 PLAY MP3
20-ผลของการประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุข 4 ประการ 0 771 PLAY MP3
21-บุคคลที่ควรแก่ของทำบุญ 0 777 PLAY MP3
22-สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน 0 775 PLAY MP3
23-แม้แต่อริยบุคคลขั้นโสดาบัน ก็ไม่อาจแปรปรวน 0 691 PLAY MP3
24-ความหมายของกามและกามคุณ 0 727 PLAY MP3
25-โลกในอริยวินัย คือ กามคุณ5 0 798 PLAY MP3
26-โลก คือ สิ่งที่แตกสลายได้ 0 647 PLAY MP3
27-กามคุณ 5 คือเครื่องจองจำในอริยวินัย 0 656 PLAY MP3
28-กามเลว ปานกลาง และประณีต 0 678 PLAY MP3
29-กามอันเป็นทิพย์ ประณีตกว่ากามของมนุษย์ 0 643 PLAY MP3
30-เทียบเคียงลักษณะเทวดาชั้นดาวดึงส์ 0 633 PLAY MP3
31-คุณของกามและโทษของกาม 0 618 PLAY MP3
32-สุขที่ควรกลัวและไม่ควรกลัว 0 581 PLAY MP3
33-ตั้งอยู่ในภูมิคนแก่ เพราะละกามได้ 0 676 PLAY MP3
34-ไม่เวียนกลับไปสู่กามทั้งหลายอีก เพราะบรรลุสุขอื่นที่สงบกว่า 0 561 PLAY MP3
35-เหตุเกิดของอกุศลวิตก 0 648 PLAY MP3
36-ข้อปฏิบัติเพื่อดับอกุศลสังกัปปะ (ความดำริอันเป็นอกุศล) 0 594 PLAY MP3
37-เหตุเกิดของกามฉันทะ 0 583 PLAY MP3
38-อาหารของกามฉันทะ 0 605 PLAY MP3
39-เมื่อตั้งใจฟังธรรม กามฉันทะย่อมไม่มี 0 563 PLAY MP3
40-ธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว บรรเทาได้ยาก 0 564 PLAY MP3
41-ไฟ คือ ราคะ โทสะ โมหะ 0 538 PLAY MP3
42-เหตุให้เป็นคนดุร้าย หรือคนสงบเสงี่ยม 0 589 PLAY MP3
43-อาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ราคะ โทสะ โมหะ 0 576 PLAY MP3
44-ความแตกต่างของ ราคะ โทสะ โมหะ และวิธีละราคะ โทสะ โมหะ 0 591 PLAY MP3
45-เจริญอสุภะเพื่อละราคะ เจริญเมตตาเพื่อละโทสะ เจริญปัญญาเพื่อละโมหะ 0 595 PLAY MP3
46-เจริญอนุสสติ เพื่อละราคะ โทสะ โมหะ 0 564 PLAY MP3
47-ศึกษาในสิกขา 3 เพื่อละราคะ โทสะ โมหะ 0 525 PLAY MP3
48-การละธรรม 3 เพื่อละราคะ โทสะ โมหะ 0 563 PLAY MP3
49-เห็นสัญโยชนิยธรรมโดยความเป็นของน่าเบื่อหน่าย เพื่อละราคะ โทสะ โมหะ 0 533 PLAY MP3
50-เพราะมีความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ 0 528 PLAY MP3
51-นิพพานที่เห็นได้เอง 0 541 PLAY MP3
52-ภพ 3 (กามภพ รูปภพ อรูปภพ) 0 509 PLAY MP3
53-การตั้งอยู่ของวิญญาณ คือ การบังเกิดในภพใหม่ 0 500 PLAY MP3
54-การตั้งอยู่ของความเจตนา หรือความปรารถนาคือ การบังเกิดในภพใหม่ 0 512 PLAY MP3
55-ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา อุปายะ และอุปาทานในขันธ์ 5 คือ เครื่องนำไปสู่ภพ 0 497 PLAY MP3
56-มีจิตฝังลงไปในสิ่งใด เครื่องนำไปสู่ภพใหม่ย่อมมี 0 493 PLAY MP3
57-มีจิตฝังลงไปในสิ่งใด การก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมี 0 496 PLAY MP3
58-มีจิตฝังลงไปในสิ่งใด การเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมี 0 491 PLAY MP3
59-อานิสงส์ของธรรม 4 ประการ 0 486 PLAY MP3
60-ละธรรม 5 อย่าง ได้ความเป็นอริยบุคคล 0 518 PLAY MP3
61-ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความไม่เที่ยง 0 487 PLAY MP3
62-ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความเป็นทุกข์ 0 476 PLAY MP3
63-ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความเป็นอนัตตา 0 480 PLAY MP3
64-ผลของการพิจารณาเห็นนิพพาน โดยความเป็นสุข 0 509 PLAY MP3
65-การเห็นเพื่อละสังโยชน์ 0 559 PLAY MP3
66-การเห็นเพื่อละอนุสัย 0 488 PLAY MP3
67-การเห็นเพื่อละอาสวะ 0 483 PLAY MP3
68-การเห็นเพื่อละอวิชชา 0 501 PLAY MP3
69-เหตุสำเร็จตามความปรารถนา 0 522 PLAY MP3
70-บทสรุป 0 551 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง