พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :083-อาการที่ทรงแสดงธรรม


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-เรื่องย่อ ที่ควรทราบก่อน 0 2181 PLAY MP3
002-การปรากฎของพระตถาคต มีได้ยากในโลก (นัยที่ 1) 0 1097 PLAY MP3
003-การปรากฎของพระตถาคต มีได้ยากในโลก (นัยที่ 2) 0 1027 PLAY MP3
004-โลกธาตุหนึ่ง มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว 0 930 PLAY MP3
005-การบังเกิดขึ้นของตถาคต คือความปรากฎขึ้นแห่งแสงสว่าง 0 983 PLAY MP3
006-ธรรมชาติ 3 อย่าง ทำให้พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีปของโลก 0 940 PLAY MP3
007-การมีธรรมของพระตถาคตอยู่ในโลก คือความสุขของโลก 0 940 PLAY MP3
008-พระตถาคตเกิดขึ้น เพื่อความสุขของโลก 0 936 PLAY MP3
009-ผู้เชื่อฟังพระตถาคต จะได้รับประโยชน์สุขสิ้นกาลนาน 0 997 PLAY MP3
010-การบังเกิดขึ้นของตถาคต ไม่ได้กระทบต่อกฎของธรรมชาติ 0 1167 PLAY MP3
011-ทรงขนานนามพระองค์เองว่า พุทธะ 0 970 PLAY MP3
012-เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อรหันตสัมมาสัมพุทธะ (นัยที่ 1) 0 897 PLAY MP3
013-เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อรหันตสัมมาสัมพุทธะ (นัยที่ 2) 0 887 PLAY MP3
014-ทรงขนานนามพระองค์เองว่า ตถาคต 0 885 PLAY MP3
015-เหตุที่ทำให้ทรงพระนามว่า ตถาคต 0 916 PLAY MP3
016-ทรงพระนามว่า ตถาคต เพราะทรงเป็นกาลวาที ภูตวาที 0 922 PLAY MP3
017-เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อนุตตรปุริสทัมมสารถิ 0 862 PLAY MP3
018-ไวพจน์แห่งคำว่า ตถาคต 0 835 PLAY MP3
019-การเกิดแห่งวงศ์สากยะ 0 896 PLAY MP3
020-การอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิต 0 880 PLAY MP3
021-การจุติจากดุสิตลงสู่ครรภ์ 0 859 PLAY MP3
022-เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการจุติจากดุสิต 0 876 PLAY MP3
023-แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการจุติ 0 852 PLAY MP3
024-การลงสู่ครรภ์ 0 873 PLAY MP3
025-การอยู่ในครรภ์ 0 880 PLAY MP3
026-การประสูติ 0 1022 PLAY MP3
027-เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการประสูติ 0 871 PLAY MP3
028-แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการประสูติ 0 798 PLAY MP3
029-ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ 32 0 883 PLAY MP3
030-ประสูติได้ 7 วัน พระชนนีทิวงคต 0 898 PLAY MP3
031-ทรงได้รับการบำเรอ 0 836 PLAY MP3
032-กามสุขกับความหน่าย 0 834 PLAY MP3
033-ทรงหลงกามและหลุดจากกาม 0 832 PLAY MP3
034-ความรู้สึกที่ถึงกับทำให้ออกผนวช 0 834 PLAY MP3
035-การออกบรรพชา 0 852 PLAY MP3
036-เสด็จสำนักอาฬารดาบส 0 805 PLAY MP3
037-เสด็จสำนักอุทกดาบส 0 843 PLAY MP3
038-ทรงพบสถานที่ประกอบความเพียร 0 824 PLAY MP3
039-อุปมาปรากฎแจ่มแจ้ง 0 774 PLAY MP3
040-บำเพ็ญทุกรกิริยา 0 814 PLAY MP3
041-ทรงประพฤติอัตตกิลมถานุโยค (วัตรของเดียรถีย์) 0 1068 PLAY MP3
042-ทรงแน่พระทัยว่าไม่อาจตรัสรู้เพราะ การทำทุกรกิริยา 0 787 PLAY MP3
043-ทรงกลับพระทัยฉันอาหารหยาบ 0 805 PLAY MP3
044-ปัญจวัคคีย์หลีกไป 0 793 PLAY MP3
045-ความฝันครั้งสำคัญ ก่อนตรัสรู้ 0 770 PLAY MP3
046-ทรงทำลายความขลาด ก่อนตรัสรู้ 0 825 PLAY MP3
047-ทรงกั้นจิตจากกามคุณในอดีต ก่อนตรัสรู้ 0 779 PLAY MP3
048-ทรงคอยควบคุมวิตก ก่อนตรัสรู้ 0 789 PLAY MP3
049-ทรงค้นวิธีแห่งอิทธิบาท ก่อนตรัสรู้ 0 789 PLAY MP3
050-ธรรมที่ทรงอบรมอย่างมาก ก่อนตรัสรู้ 0 826 PLAY MP3
051-ทรงพยายามในเนกขัมมจิต และอนุปุพพวิหารสมาบัติ ก่อนตรัสรู้ 0 794 PLAY MP3
052-ทรงกำหนดสมาธินิมิต ก่อนตรัสรู้ 0 663 PLAY MP3
053-วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุด ก่อนตรัสรู้ 0 659 PLAY MP3
054-ทรงคิดค้นเรื่องเบญขันธ์ ก่อนตรัสรู้ 0 649 PLAY MP3
055-ทรงคิดค้นเรื่องเวทนาโดยละเอียด ก่อนตรัสรู้ 0 658 PLAY MP3
056-ทรงเที่ยวแสวงหาเพื่อความตรัสรู้ 0 632 PLAY MP3
057-ทรงแสวงหาเนื่องด้วยเบญขันธ์ ก่อนตรัสรู้ 0 661 PLAY MP3
058-ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้ 0 633 PLAY MP3
059-ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้ (อีกนัยหนึ่ง) 0 616 PLAY MP3
060-ทรงอธิษฐานความเพียร ก่อนตรัสรู้ 0 685 PLAY MP3
061-อาการแห่งการตรัสรู้ 0 652 PLAY MP3
062-สิ่งที่ตรัสรู้ 0 670 PLAY MP3
063-การรู้สึกพระองค์ว่าได้ตรัสรู้แล้ว 0 635 PLAY MP3
064-การตรัสรู้คือการทับรอยแห่งพระพุทธเจ้าในอดีต 0 623 PLAY MP3
065-เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการตรัสรู้ 0 601 PLAY MP3
066-แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการตรัสรู้ 0 604 PLAY MP3
067-ทรงเป็นศาสดาประเภทตรัสรู้เอง 0 648 PLAY MP3
068-ทรงคิดหาที่พึ่งสำหรับพระองค์เอง 0 594 PLAY MP3
069-ทรงท้อพระทัยในการแสดงธรรม 0 599 PLAY MP3
070-ทรงเห็นสัตว์ดุจดอกบัว 3 เหล่า 0 624 PLAY MP3
071-ทรงแสดงธรรม เพราะเห็นความจำเป็นของสัตว์บางพวก 0 726 PLAY MP3
072-ทรงเห็นลู่ทางที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์ 0 613 PLAY MP3
073-มารทูลให้นิพพาน 0 666 PLAY MP3
074-ทรงระลึกหาผู้รับปฐมเทศนา 0 599 PLAY MP3
075-เสด็จพาราณสี - พบอุปกาชีวก 0 599 PLAY MP3
076-การโปรดปัญจวัคคย์ หรือ การแสดงปฐมเทศนา 0 598 PLAY MP3
077-ทรงประกาศธรรมจักรที่ อิสิปตนมฤคทายวัน 0 597 PLAY MP3
078-เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการแสดงธรรมจักร 0 572 PLAY MP3
079-แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการแสดงธรรมจักร 0 581 PLAY MP3
080-จักรของพระองค์ไม่มีใครต้านทานได้ 0 619 PLAY MP3
081-ทรงหมุนแต่จักรที่มีธรรมราชา (เป็นเจ้าของ) 0 632 PLAY MP3
082-ส่งสาวกออกประกาศพระศาสนา 0 630 PLAY MP3
083-อาการที่ทรงแสดงธรรม 0 593 PLAY MP3
084-สมาธินิมิตในขณะที่ทรงแสดงธรรม 0 588 PLAY MP3
085-ทรงแสดงธรรมด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง 0 665 PLAY MP3
086-ทรงมีธรรมสีหนาทที่ทำเทวโลกให้สั่นสะเทือน 0 597 PLAY MP3
087-ทรงมีธรรมสีหนาทอย่างองอาจ 0 624 PLAY MP3
088-ทรงสอนเช่นเดียวกับ พระพุทธเจ้าทั้งปวง 0 614 PLAY MP3
089-ทรงบริหารสงฆ์ จำนวนร้อย 0 622 PLAY MP3
090-คำของพระองค์ตรงเป็นอันเดียวกันหมด 0 653 PLAY MP3
091-หลักที่ทรงใช้ในการตรัส (6 อย่าง) 0 615 PLAY MP3
092-ทรงมีการกล่าวที่ไม่ขัดแย้งกับบัณฑิตชนในโลก 0 632 PLAY MP3
093-ทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์กับความดับสนิทของทุกข์ 0 599 PLAY MP3
094-สิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอน มีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมาก 0 665 PLAY MP3
095-ทรงยืนยันเอง และทรงให้สาวกยืนยันว่ามีสมณะในธรรมวินัยนี้ 0 598 PLAY MP3
096-ส่วนที่สาวกเข้มงวดกว่าพระองค์ 0 585 PLAY MP3
097-เหตุที่ทำให้มีผู้มาเป็นสาวกของพระองค์ 0 719 PLAY MP3
098-ประโยชน์ที่มุ่งหมายของพรหมจรรย์ 0 578 PLAY MP3
099-ทรงเสพเสนาสนะป่าเรื่อยไป เพื่อให้เป็นตัวอย่าง 0 595 PLAY MP3
100-ทรงฉันวันละหนเดียว 0 657 PLAY MP3
101-ทรงมีการประทมอย่างตถาคต 0 566 PLAY MP3
102-วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากตลอดพรรษา 0 588 PLAY MP3
103-สิ่งที่ใครๆ ไม่อาจท้วงติงได้ 0 574 PLAY MP3
104-ทรงมีวิธี รุก ข้าศึกให้แพ้ภัยตัว 0 592 PLAY MP3
105-ทรงข่มสัจจกนิครนถ์ 0 597 PLAY MP3
106-เหตุให้ทรงบัญญัติวินัย 0 622 PLAY MP3
107-เหตุที่ทำให้เกิดการแสดงปาฏิโมกข์ 0 628 PLAY MP3
108-เหตุที่ไม่ทำอุโบสถกับสาวกอีกต่อไป 0 591 PLAY MP3
109-เมื่อหมู่สัตว์เลวลง สิกขาบทมีมาก ผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลมีน 0 587 PLAY MP3
110-ความวิวาทที่เป็นไปเพื่อความทุกข์แก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหล 0 568 PLAY MP3
111-ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไป 0 584 PLAY MP3
112-ทรงบังเกิดขึ้นเพื่ออนุเคราะห์โลก 0 585 PLAY MP3
113-ทรงทำหน้าที่พระพุทธเจ้าบริบูรณ์แล้ว 0 588 PLAY MP3
114-พรหมจรรย์ของพระองค์ บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง 0 579 PLAY MP3
115-ทรงหวังให้ช่วยกันทำความมั่นคง แก่พรหมจรรย์ 0 656 PLAY MP3
116-ทรงปลงอายุสังขาร 0 590 PLAY MP3
117-ทรงให้มีตนและธรรมเป็นที่พึ่ง 0 604 PLAY MP3
118-แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการปลงอายุสังขาร 0 587 PLAY MP3
119-ทรงมุ่งหวังประโยชน์แก่สาวก 0 637 PLAY MP3
120-หลักตัดสินธรรมวินัย 4 ประการ 0 562 PLAY MP3
121-เหตุแห่งความเจริญ ไม่เสื่อม 0 562 PLAY MP3
122-อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้าย 0 549 PLAY MP3
123-เสวยสูกรมัททวะ 0 622 PLAY MP3
124-ผลแห่งการถวายบิณฑบาต ที่มีผลยิ่งยอดกว่าบิณฑบาตอื่น ๆ 0 612 PLAY MP3
125-การปรินิพพานหรือ การประทับสีหเสยยาครั้งสุดท้าย 0 590 PLAY MP3
126-แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการปรินิพพาน 0 540 PLAY MP3
127-การปรินิพพานของพระองค์ คือความทุกข์ร้อนของมหาชน 0 586 PLAY MP3
128-หลังปรินิพพาน เทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นตถาคตอีก 0 561 PLAY MP3
129-สังเวชนียสถานภายหลัง พุทธปรินิพพาน 0 557 PLAY MP3
130-สถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต 0 563 PLAY MP3
131-ทรงมีตถาคตพละสิบอย่าง 0 556 PLAY MP3
132-ทรงทราบความยิ่งและหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ 0 556 PLAY MP3
133-ทรงทราบความยิ่งและหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ (นัยที่ 2) 0 562 PLAY MP3
134-ทรงพยากรณ์แล้วเป็นหนึ่งไม่มีสอง 0 555 PLAY MP3
135-ทรงทราบคติ 5 และอุปมา 0 574 PLAY MP3
136-ทรงมีเวสารัชชญาณสี่อย่าง 0 565 PLAY MP3
137-ทรงมีอิทธิบาทเพื่ออยู่ได้ถึงกัปป์ 0 572 PLAY MP3
138-ทรงแสดงฤทธิ์ได้ เพราะอิทธิบาทสี่ 0 531 PLAY MP3
139-ทรงมีปาฏิหารย์สามอย่าง 0 589 PLAY MP3
140-ทรงเปล่งเสียงคราวเดียว ได้ยินตลอดทุกโลกธาตุ 0 516 PLAY MP3
141-ความหมายของสัพพัญญูที่แท้จริง 0 520 PLAY MP3
142-ไม่ทรงมีความลับ ที่ต้องให้ใครช่วยปกปิด 0 594 PLAY MP3
143-สิ่งที่พระองค์ไม่ต้องสำรวมรักษา 0 559 PLAY MP3
144-ทรงยืนยันในคุณธรรมของพระองค์ 0 515 PLAY MP3
145-ทรงบังคับใจได้เด็ดขาด 0 601 PLAY MP3
146-ทรงมีความคงที่ต่อวิสัยโลก ไม่มีใครยิ่งกว่า 0 568 PLAY MP3
147-ทรงทราบ ทรงเปิดเผย แต่ไม่ทรงติดซึ่งโลกธรรม 0 544 PLAY MP3
148-ทรงต่างจากเทวดาและมนุษย์ 0 715 PLAY MP3
149-ไม่ทรงติดแม้ในนิพพาน 0 535 PLAY MP3
150-ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจจ์ 0 550 PLAY MP3
151-ตลอดสังสารวัฏ ไม่เคยบังเกิดในชั้นสุทธาวาส 0 524 PLAY MP3
152-ตลอดสังสารวัฏเคยบูชายัญญ์ และบำเรอไฟแล้วอย่างมาก 0 528 PLAY MP3
153-เคยบังเกิดเป็นมหาพรหม สักกะ 0 602 PLAY MP3
154-เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามฆเทวะ 0 542 PLAY MP3
155-เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามหาสุทัศน์ 0 566 PLAY MP3
156-เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิต สอนการบูชายัญญ์ 0 575 PLAY MP3
157-เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ ชื่อเวลามะ 0 606 PLAY MP3
158-เคยบังเกิดเป็นช่างทำรถ 0 606 PLAY MP3
159-บุรพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุษ 0 802 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง