พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
บทนำ คู่มือโสดาบัน 4986 11007 PLAY MP3
01 - แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน 2423 4452 PLAY MP3
02 - พระโสดาบันเป็นใคร (นัยที่หนึ่ง) 1411 3756 PLAY MP3
03 - พระโสดาบันเป็นใคร (นัยที่สอง) 1070 2216 PLAY MP3
04 - พระโสดาบันประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์แปด 963 2228 PLAY MP3
05 - หลักเกณฑ์พยากรณ์ภาวะโสดาบันของตนเอง 895 2379 PLAY MP3
06 - พระโสดาบัน รู้จักปัญจุปาทานขันธ์ 887 2026 PLAY MP3
07 - พระโสดาบัน รู้จักอินทรีย์ทั้งหก 793 1616 PLAY MP3
08 - โสดาปัตติมรรค 2 จำพวก 748 1649 PLAY MP3
09 - โสดาปัตติผล 1772 1525 PLAY MP3
10 - พระโสดาบันเป็นผู้บริบูรณ์ในศีล (ปาติโมกข์) 811 1467 PLAY MP3
11 - พระโสดาบันเป็นผู้ละสังโยชน์ได้ 3 ข้อ 705 1512 PLAY MP3
12 - ละสังโยชน์ 3 และกรรมที่พาไปอบาย คือโสดาบัน 718 1572 PLAY MP3
13 - พระโสดาบันมีญาณหยั่งรู้เหตุให้เกิดขึ้น และเหตุให้ดับไปของโลก 720 1520 PLAY MP3
14 - พระโสดาบันคือผู้เห็นชัดรายละเอียดแต่ละสายของปฏิจจสมุปบาท ตลอดทั้งสายโดยนัยแห่งอริยสัจสี่ (นัยที่ 1) 754 1513 PLAY MP3
15 - พระโสดาบันคือผู้เห็นชัดรายละเอียดแต่ละสายของปฏิจจสมุปบาท ตลอดทั้งสายโดยนัยแห่งอริยสัจจสี่ (นัยที่ 2) 634 1324 PLAY MP3
16 - ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสาย โดยนัยแห่งอริยสัจสี่ ทั้งปัจจุบัน อดีต อนาคต ชื่อว่าโสดาบัน (ญาณวัตถุ 44) 679 1329 PLAY MP3
17 - ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสายถึง เหตุเกิด และ ความดับ ทั้งปัจจุบัน อดีต อนาคต ก็ชื่อว่าโสดาบัน (ญาณวัตถุ 77) 683 1376 PLAY MP3
18 - ผู้มีธัมมญาณและอันวยญาณ (พระโสดาบัน) 632 1016 PLAY MP3
19 - ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน) ในกรณีของความเห็นที่เป็นไปในลักษณะยึดถือตัวตน 578 964 PLAY MP3
20 - ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน) ในกรณีของความเห็นที่เป็นไปในลักษณะขาดสูญ 627 945 PLAY MP3
21 - ผลแห่งความเป็นโสดาบัน 556 955 PLAY MP3
22 - ความเป็นโสดาบัน 569 989 PLAY MP3
23 - ความเป็นพระโสดาบัน ไม่อาจแปรปรวน 582 897 PLAY MP3
24 - สิ่งที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) ทำไม่ได้โดยธรรมชาติ 594 941 PLAY MP3
25 - ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) นัยที่ 1 576 934 PLAY MP3
26 - ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) นัยที่ 2 561 992 PLAY MP3
27 - ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) นัยที่ 3 523 914 PLAY MP3
28 - อริยมรรคมีองค์แปด 576 1095 PLAY MP3
29 - คำที่ใช้เรียกแทนความเป็นพระโสดาบัน 526 983 PLAY MP3
30 - สังโยชน์สิบ 611 1190 PLAY MP3
31 - อริยญายธรรม คือ การรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท 540 1042 PLAY MP3
32 - ฝุ่นปลายเล็บ 524 1008 PLAY MP3
33 - สามัญญผลในพุทธศาสนาเทียบกันไม่ได้กับในลัทธิอื่น 525 1097 PLAY MP3
34 - ลักษณะแห่งผู้เจริญอินทรีย์ขั้นอริยะ 556 1018 PLAY MP3
35 - พระโสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกันในการเห็นธรรม 512 1026 PLAY MP3
36 - พระโสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกันในการเห็นธรรม (อีกนัยหนึ่ง) 515 922 PLAY MP3
37 - ความลดหลั่นแห่งพระอริยบุคคล ผู้ปฏิบัติอย่างเดียวกัน 516 971 PLAY MP3
38 - คนตกน้ำ 7 จำพวก 528 1158 PLAY MP3
39 - คนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดทุกคนจริงหรือ (บุคคลที่มีเชื้อเหลือ 4 จำพวก) 512 1145 PLAY MP3
40 - ผล 8 ประการอันเป็นภาพรวมของความเป็นพระโสดาบัน 513 1063 PLAY MP3
41 - ระวังตายคาประตูนิพพาน 475 1026 PLAY MP3
42 - ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้า 520 998 PLAY MP3
43 - ผู้สามารถละอาสวะทั้งหลาย ในส่วนที่ละได้ด้วยการเห็น 497 979 PLAY MP3
44 - สัมมาทิฏฐิโลกุตตระนานาแบบ (ตามคำพระสารีบุตร) 521 1080 PLAY MP3
45 - คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ 1) 687 970 PLAY MP3
46 - คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ 2) 541 969 PLAY MP3
47 - คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ 3) 696 1081 PLAY MP3
48 - คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ 4) 665 864 PLAY MP3
49 - อานิสงส์ของธรรม 4 ประการ 556 1025 PLAY MP3
50 - ผู้ตั้งอยู่ในเสขภูมิ 637 1105 PLAY MP3
51 - คุณธรรมของผู้ต่ำกว่าโสดาปัตติมรรค และเป็นเหตุให้ไม่ไปสู่อบายในชาตินั้น 1686 1369 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง