พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
บทนำ คู่มือโสดาบัน 4986 10858 PLAY MP3
01 - แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน 2423 4362 PLAY MP3
02 - พระโสดาบันเป็นใคร (นัยที่หนึ่ง) 1411 3620 PLAY MP3
03 - พระโสดาบันเป็นใคร (นัยที่สอง) 1070 2129 PLAY MP3
04 - พระโสดาบันประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์แปด 963 2099 PLAY MP3
05 - หลักเกณฑ์พยากรณ์ภาวะโสดาบันของตนเอง 895 2246 PLAY MP3
06 - พระโสดาบัน รู้จักปัญจุปาทานขันธ์ 887 1899 PLAY MP3
07 - พระโสดาบัน รู้จักอินทรีย์ทั้งหก 793 1533 PLAY MP3
08 - โสดาปัตติมรรค 2 จำพวก 748 1566 PLAY MP3
09 - โสดาปัตติผล 1772 1443 PLAY MP3
10 - พระโสดาบันเป็นผู้บริบูรณ์ในศีล (ปาติโมกข์) 811 1389 PLAY MP3
11 - พระโสดาบันเป็นผู้ละสังโยชน์ได้ 3 ข้อ 705 1426 PLAY MP3
12 - ละสังโยชน์ 3 และกรรมที่พาไปอบาย คือโสดาบัน 718 1432 PLAY MP3
13 - พระโสดาบันมีญาณหยั่งรู้เหตุให้เกิดขึ้น และเหตุให้ดับไปของโลก 720 1388 PLAY MP3
14 - พระโสดาบันคือผู้เห็นชัดรายละเอียดแต่ละสายของปฏิจจสมุปบาท ตลอดทั้งสายโดยนัยแห่งอริยสัจสี่ (นัยที่ 1) 754 1435 PLAY MP3
15 - พระโสดาบันคือผู้เห็นชัดรายละเอียดแต่ละสายของปฏิจจสมุปบาท ตลอดทั้งสายโดยนัยแห่งอริยสัจจสี่ (นัยที่ 2) 634 1180 PLAY MP3
16 - ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสาย โดยนัยแห่งอริยสัจสี่ ทั้งปัจจุบัน อดีต อนาคต ชื่อว่าโสดาบัน (ญาณวัตถุ 44) 679 1245 PLAY MP3
17 - ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสายถึง เหตุเกิด และ ความดับ ทั้งปัจจุบัน อดีต อนาคต ก็ชื่อว่าโสดาบัน (ญาณวัตถุ 77) 683 1266 PLAY MP3
18 - ผู้มีธัมมญาณและอันวยญาณ (พระโสดาบัน) 632 934 PLAY MP3
19 - ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน) ในกรณีของความเห็นที่เป็นไปในลักษณะยึดถือตัวตน 578 887 PLAY MP3
20 - ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน) ในกรณีของความเห็นที่เป็นไปในลักษณะขาดสูญ 627 875 PLAY MP3
21 - ผลแห่งความเป็นโสดาบัน 556 882 PLAY MP3
22 - ความเป็นโสดาบัน 569 867 PLAY MP3
23 - ความเป็นพระโสดาบัน ไม่อาจแปรปรวน 582 827 PLAY MP3
24 - สิ่งที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) ทำไม่ได้โดยธรรมชาติ 594 869 PLAY MP3
25 - ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) นัยที่ 1 576 859 PLAY MP3
26 - ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) นัยที่ 2 561 860 PLAY MP3
27 - ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) นัยที่ 3 523 840 PLAY MP3
28 - อริยมรรคมีองค์แปด 576 975 PLAY MP3
29 - คำที่ใช้เรียกแทนความเป็นพระโสดาบัน 526 859 PLAY MP3
30 - สังโยชน์สิบ 611 1041 PLAY MP3
31 - อริยญายธรรม คือ การรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท 540 912 PLAY MP3
32 - ฝุ่นปลายเล็บ 524 933 PLAY MP3
33 - สามัญญผลในพุทธศาสนาเทียบกันไม่ได้กับในลัทธิอื่น 525 977 PLAY MP3
34 - ลักษณะแห่งผู้เจริญอินทรีย์ขั้นอริยะ 556 940 PLAY MP3
35 - พระโสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกันในการเห็นธรรม 512 899 PLAY MP3
36 - พระโสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกันในการเห็นธรรม (อีกนัยหนึ่ง) 515 841 PLAY MP3
37 - ความลดหลั่นแห่งพระอริยบุคคล ผู้ปฏิบัติอย่างเดียวกัน 516 890 PLAY MP3
38 - คนตกน้ำ 7 จำพวก 528 1007 PLAY MP3
39 - คนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดทุกคนจริงหรือ (บุคคลที่มีเชื้อเหลือ 4 จำพวก) 512 1001 PLAY MP3
40 - ผล 8 ประการอันเป็นภาพรวมของความเป็นพระโสดาบัน 513 973 PLAY MP3
41 - ระวังตายคาประตูนิพพาน 475 924 PLAY MP3
42 - ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้า 520 864 PLAY MP3
43 - ผู้สามารถละอาสวะทั้งหลาย ในส่วนที่ละได้ด้วยการเห็น 497 897 PLAY MP3
44 - สัมมาทิฏฐิโลกุตตระนานาแบบ (ตามคำพระสารีบุตร) 521 940 PLAY MP3
45 - คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ 1) 687 881 PLAY MP3
46 - คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ 2) 541 881 PLAY MP3
47 - คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ 3) 696 941 PLAY MP3
48 - คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ 4) 665 774 PLAY MP3
49 - อานิสงส์ของธรรม 4 ประการ 556 928 PLAY MP3
50 - ผู้ตั้งอยู่ในเสขภูมิ 637 968 PLAY MP3
51 - คุณธรรมของผู้ต่ำกว่าโสดาปัตติมรรค และเป็นเหตุให้ไม่ไปสู่อบายในชาตินั้น 1686 1231 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง