พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม


กำลังฟัง :บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม 6224 11516 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2148 20492 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 1072 8575 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 1097 17584 PLAY MP3
บทสวด แก้ความหวาดกลัว 1087 9027 PLAY MP3
บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 1472 50521 PLAY MP3
บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด 1169 15707 PLAY MP3
บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 897 6884 PLAY MP3
บทสวด อธิษฐานความเพียร 917 6481 PLAY MP3
บทสวด ละนันทิ 1445 6873 PLAY MP3
บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 1172 6194 PLAY MP3
บทสวด อานาปานสติ 2124 10994 PLAY MP3
บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 1001 6376 PLAY MP3
บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 932 5521 PLAY MP3
บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 987 5766 PLAY MP3
บทสวด ก่อนนอน 1191 12135 PLAY MP3
บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 4730 5723 PLAY MP3
บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 555 5455 PLAY MP3
บทสวด ปัจฉิมวาจา 564 5045 PLAY MP3
การเจริญเมตตา-คำชี้ชวนวิงวอน-การสาธยายธรรม ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 747 7439 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง