พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม


กำลังฟัง :บทสวด อานาปานสติ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม 6224 11267 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2148 19815 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 1072 8290 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 1097 17356 PLAY MP3
บทสวด แก้ความหวาดกลัว 1087 8827 PLAY MP3
บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 1472 50005 PLAY MP3
บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด 1169 15404 PLAY MP3
บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 897 6698 PLAY MP3
บทสวด อธิษฐานความเพียร 917 6286 PLAY MP3
บทสวด ละนันทิ 1445 6710 PLAY MP3
บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 1172 6009 PLAY MP3
บทสวด อานาปานสติ 2124 10438 PLAY MP3
บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 1001 6159 PLAY MP3
บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 932 5324 PLAY MP3
บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 987 5619 PLAY MP3
บทสวด ก่อนนอน 1191 11665 PLAY MP3
บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 4730 5554 PLAY MP3
บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 555 5280 PLAY MP3
บทสวด ปัจฉิมวาจา 564 4897 PLAY MP3
การเจริญเมตตา-คำชี้ชวนวิงวอน-การสาธยายธรรม ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 747 7218 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง