พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม


กำลังฟัง :บทสวด อธิษฐานความเพียร


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม 6224 5099 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2148 6012 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 1072 2752 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 1097 3936 PLAY MP3
บทสวด แก้ความหวาดกลัว 1087 3078 PLAY MP3
บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 1472 11783 PLAY MP3
บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด 1169 3990 PLAY MP3
บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 897 2044 PLAY MP3
บทสวด อธิษฐานความเพียร 917 1965 PLAY MP3
บทสวด ละนันทิ 1445 2238 PLAY MP3
บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 1172 1714 PLAY MP3
บทสวด อานาปานสติ 2124 2642 PLAY MP3
บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 1001 1883 PLAY MP3
บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 932 1632 PLAY MP3
บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 987 1544 PLAY MP3
บทสวด ก่อนนอน 1191 2469 PLAY MP3
บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 4730 1407 PLAY MP3
บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 555 1380 PLAY MP3
บทสวด ปัจฉิมวาจา 564 1395 PLAY MP3
การเจริญเมตตา-คำชี้ชวนวิงวอน-การสาธยายธรรม ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 747 2309 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง