พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม


กำลังฟัง :บทสวด อธิษฐานความเพียร


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม 6224 5119 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2148 6042 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 1072 2779 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 1097 3967 PLAY MP3
บทสวด แก้ความหวาดกลัว 1087 3106 PLAY MP3
บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 1472 11848 PLAY MP3
บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด 1169 4029 PLAY MP3
บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 897 2069 PLAY MP3
บทสวด อธิษฐานความเพียร 917 1989 PLAY MP3
บทสวด ละนันทิ 1445 2262 PLAY MP3
บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 1172 1736 PLAY MP3
บทสวด อานาปานสติ 2124 2672 PLAY MP3
บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 1001 1902 PLAY MP3
บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 932 1653 PLAY MP3
บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 987 1563 PLAY MP3
บทสวด ก่อนนอน 1191 2489 PLAY MP3
บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 4730 1426 PLAY MP3
บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 555 1400 PLAY MP3
บทสวด ปัจฉิมวาจา 564 1416 PLAY MP3
การเจริญเมตตา-คำชี้ชวนวิงวอน-การสาธยายธรรม ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 747 2328 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง