พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม


กำลังฟัง :บทสวด อธิษฐานความเพียร


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม 6224 5203 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2148 6131 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 1072 2841 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 1097 4043 PLAY MP3
บทสวด แก้ความหวาดกลัว 1087 3185 PLAY MP3
บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 1472 12015 PLAY MP3
บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด 1169 4163 PLAY MP3
บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 897 2124 PLAY MP3
บทสวด อธิษฐานความเพียร 917 2051 PLAY MP3
บทสวด ละนันทิ 1445 2324 PLAY MP3
บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 1172 1792 PLAY MP3
บทสวด อานาปานสติ 2124 2799 PLAY MP3
บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 1001 1977 PLAY MP3
บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 932 1717 PLAY MP3
บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 987 1646 PLAY MP3
บทสวด ก่อนนอน 1191 2569 PLAY MP3
บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 4730 1510 PLAY MP3
บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 555 1463 PLAY MP3
บทสวด ปัจฉิมวาจา 564 1487 PLAY MP3
การเจริญเมตตา-คำชี้ชวนวิงวอน-การสาธยายธรรม ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 747 2416 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง