พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม


กำลังฟัง :บทสวด อธิษฐานความเพียร


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม 6224 5081 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2148 5987 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 1072 2727 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 1097 3910 PLAY MP3
บทสวด แก้ความหวาดกลัว 1087 3053 PLAY MP3
บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 1472 11745 PLAY MP3
บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด 1169 3957 PLAY MP3
บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 897 2022 PLAY MP3
บทสวด อธิษฐานความเพียร 917 1942 PLAY MP3
บทสวด ละนันทิ 1445 2212 PLAY MP3
บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 1172 1688 PLAY MP3
บทสวด อานาปานสติ 2124 2612 PLAY MP3
บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 1001 1860 PLAY MP3
บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 932 1610 PLAY MP3
บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 987 1525 PLAY MP3
บทสวด ก่อนนอน 1191 2442 PLAY MP3
บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 4730 1388 PLAY MP3
บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 555 1360 PLAY MP3
บทสวด ปัจฉิมวาจา 564 1371 PLAY MP3
การเจริญเมตตา-คำชี้ชวนวิงวอน-การสาธยายธรรม ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 747 2283 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง