พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม


กำลังฟัง :บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม 6224 12770 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2148 25286 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 1072 10463 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 1097 18535 PLAY MP3
บทสวด แก้ความหวาดกลัว 1087 10002 PLAY MP3
บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 1472 52667 PLAY MP3
บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด 1169 16902 PLAY MP3
บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 897 7663 PLAY MP3
บทสวด อธิษฐานความเพียร 917 7240 PLAY MP3
บทสวด ละนันทิ 1445 7614 PLAY MP3
บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 1172 6974 PLAY MP3
บทสวด อานาปานสติ 2124 12491 PLAY MP3
บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 1001 7215 PLAY MP3
บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 932 6221 PLAY MP3
บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 987 6354 PLAY MP3
บทสวด ก่อนนอน 1191 14058 PLAY MP3
บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 4730 6398 PLAY MP3
บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 555 6139 PLAY MP3
บทสวด ปัจฉิมวาจา 564 5660 PLAY MP3
การเจริญเมตตา-คำชี้ชวนวิงวอน-การสาธยายธรรม ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 747 8172 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง