พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม


กำลังฟัง :ประโยชน์ของการสาธยายธรรม


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม 6224 12631 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2148 24719 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 1072 10248 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 1097 18445 PLAY MP3
บทสวด แก้ความหวาดกลัว 1087 9909 PLAY MP3
บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 1472 52470 PLAY MP3
บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด 1169 16769 PLAY MP3
บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 897 7589 PLAY MP3
บทสวด อธิษฐานความเพียร 917 7143 PLAY MP3
บทสวด ละนันทิ 1445 7531 PLAY MP3
บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 1172 6874 PLAY MP3
บทสวด อานาปานสติ 2124 12309 PLAY MP3
บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 1001 7119 PLAY MP3
บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 932 6151 PLAY MP3
บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 987 6290 PLAY MP3
บทสวด ก่อนนอน 1191 13848 PLAY MP3
บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 4730 6327 PLAY MP3
บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 555 6067 PLAY MP3
บทสวด ปัจฉิมวาจา 564 5590 PLAY MP3
การเจริญเมตตา-คำชี้ชวนวิงวอน-การสาธยายธรรม ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 747 8083 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง