พุทธวจน: เสียง

ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้


กำลังฟัง :อานิสงส์ของการได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
อานิสงส์ของการได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต 2166 9810 PLAY MP3
ธรรม ๕ ประการ 1895 5814 PLAY MP3
มีสติ มีสัมปชัญญะ รอคอยการตาย 1713 4633 PLAY MP3
วางความพอใจในโลกทั้งปวง 1672 3927 PLAY MP3
กายคตาสติ เป็นเสาหลักเสาเขื่อนอย่างดีของจิต 2668 5614 PLAY MP3
ไม่คิดถึงสิ่งใด...ที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มี 1437 2784 PLAY MP3
อนุสาสนีปาฏิหาริย์ 1460 3781 PLAY MP3
มรรควิธีที่ง่าย 1418 3047 PLAY MP3
ผู้ไม่ประมาท...จักละชาติสงสาร ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ 1373 2287 PLAY MP3
จิตย่อมเลื่อมใส เพราะได้เห็นนักบวชผู้มีศีล 1225 1849 PLAY MP3
เผชิญกับเวทนาในยามเจ็บป่วยอย่างไร 1533 3013 PLAY MP3
ม้าอาชาไนย 4 จำพวก 1223 2664 PLAY MP3
พินัยกรรมมรณะ 1243 1897 PLAY MP3
มรณสัญญา 1162 2222 PLAY MP3
กายคตาสติ 1147 3273 PLAY MP3
อานิสงส์ของการได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต 1152 2119 PLAY MP3
ก่อนตายควรฟังธรรมบทใด 1216 10676 PLAY MP3
บริโภคกายคตาสติ ...ย่อมบริโภคอมตะ 1122 3196 PLAY MP3
ระยะเวลาที่จิตจะได้กายใหม่ 1127 2358 PLAY MP3
ใกล้ตาย โคม่า ตั้งสติอย่างไร 1100 2450 PLAY MP3
ถอดเครื่องช่วยหายใจบาปหรือไม่ 1116 2605 PLAY MP3
ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจสี่ 1169 1888 PLAY MP3
ผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้น 1156 1790 PLAY MP3
ผู้ไม่ประมาทในความตายแท้จริง 1062 1854 PLAY MP3
ความดับทุกข์มี เพราะความดับแห่งนันทิ 1117 1935 PLAY MP3
ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้ 1333 2760 PLAY MP3
คิลายนสูตร : ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ ๔ ประการ 1283 2220 PLAY MP3
สังโยชน์สิบ 1131 2473 PLAY MP3
ภัยที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้ (อมาตาปุตติกภัย) 12990 2540 PLAY MP3
สักแต่ว่า (...มาลุงกยบุตร ! ...) 1182 2440 PLAY MP3
กระจายเสียซึ่งผัสสะ 1252 2099 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง