พุทธวจน: เสียง

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ ปี 2551


กำลังฟัง :26 - 6 ก.ย. 2551 ผู้ปฎิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม เป็นอย่างไร


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 - 10 พ.ค. 2551 เหตุผลว่าทำไมต้องพุทฺธวจน 2064 4298 PLAY MP3
03 -15 พ.ย. 2551 สาวกกับพระตถาคตพูดตรงกัน 899 1982 PLAY MP3
02 - 26 ก.ค. 2551 การตรวจสอบลักษณะแห่งพุทฺธวจน 1070 2000 PLAY MP3
04 - 17 พ.ค. 2551 อานาปานสติในแง่มุมต่างๆ พร้อมหลักปฏิบัติ 1208 3349 PLAY MP3
05 - 20 ก.ย. 2551 อานิสงส์ของอานาปานสติ 899 2243 PLAY MP3
06 - 2 ก.ค. 2551 การเจริญโพชฌงค์ตามกาล 823 2264 PLAY MP3
07 19 ก.ค. 2551 ทบทวนเรื่องโพชฌงค์ตามกาล 713 1767 PLAY MP3
08 - 31 พ.ค. 2551 อัตตา อนัตตา นิพพาน อธิบายเรื่องการ ปฎิบัติ 821 2245 PLAY MP3
09 - 3 พ.ค. 2551 คุณธรรมพระโสดาบัน 720 1778 PLAY MP3
10 - 7 มิ.ย. 2551 คุณธรรมพระโสดาบัน ญาณวัตถุ 44/77 741 2308 PLAY MP3
11 - 22 พ.ย. 2551 ทบทวนคุณสมบัติความเป็นพระโสดาบัน 676 1610 PLAY MP3
12 -12 เม.ย. 2551 นิพเพธิกปริยายของกาม / ยกตัวอย่าง มรรควิธี 652 1734 PLAY MP3
13 - 16 ก.พ. 2551 สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับกรรม 685 1950 PLAY MP3
14 - 19 เม.ย. 2551 กาย /วจี /มโน สมารัมภะ / วิธีดับกรรม / อโหสิกรรม 731 1885 PLAY MP3
15 - 12 ม.ค. 2551 มหาปุริสวิตก 8 อย่าง 731 1874 PLAY MP3
16 - 26 ม.ค. 2551 ควรทิ้งหรือตามอารมณ์ 817 1902 PLAY MP3
17 - 1 มี.ค. 2551 วิปัสสนา /สติปัฏฐานสี่ 727 2035 PLAY MP3
18 - 15 มี.ค. 2551 อธิบายมรรค 8 อย่างละเอียด 799 2451 PLAY MP3
19 - 29 มี.ค. 2551 ความรู้ทั่วไป ในกรรม / ปฎิจฺจสมุปฺบาท / วิญญาณ 663 1772 PLAY MP3
20 - 5 เม.ย. 2551 การดูจิต ผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้น/กายคตาสติ 719 1756 PLAY MP3
21 - 14 มิ.ย. 2551 หลักการทำงานของวิญญาณ / อาหาร 4 686 1807 PLAY MP3
22 - 28 มิ.ย. 2551 หลักกาลามสูตร 604 1887 PLAY MP3
23 - 5 ก.ค. 2551 นครที่ปลอดภัย หลักการปฎิบัติธรรม 619 1666 PLAY MP3
24 - 2 ส.ค. 2551 คำแนะนำของตถาคตต่อผู้ใหม่ 591 1631 PLAY MP3
25 - 23 ส.ค. 2551 ถาม-ตอบเรื่องการปฎิบัติ / สติปัฏฐาน 4 738 1809 PLAY MP3
26 - 6 ก.ย. 2551 ผู้ปฎิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม เป็นอย่างไร 549 1735 PLAY MP3
27 - 13 ก.ย. 2551 อธิบายพุทธสุภาษิตสั้นๆ 550 1802 PLAY MP3
28 - 11 ต.ค. 2551 การสำรวมอินทรีย์ 572 1799 PLAY MP3
29 - 25 ต.ค. 2551 ธรรมย่อมไหลไปสู่ธรรม 735 1932 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน