พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนบรรยาย ณ คิดดีคลินิก


กำลังฟัง :07 - ทุกข์...คือ ?


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 - พุทธวจน สำคัญไฉน? 2372 3999 PLAY MP3
02 - ศีล 1517 3446 PLAY MP3
03 - อานาปานสติ-๑ 1290 6714 PLAY MP3
04 - อานาปานสติ-๒ 1213 2269 PLAY MP3
05 - ต้องโสดาบันในชาตินี้ ! 1305 2602 PLAY MP3
06 - คุณสมบัติความเป็นโสดาบัน 1235 2016 PLAY MP3
07 - ทุกข์...คือ ? 1797 2714 PLAY MP3
08 - ปฏิปทาเพื่อการดับทุกข์ 1248 2656 PLAY MP3
09 - สนิมจิต : สนิมทอง 1078 1874 PLAY MP3
10 - จิตยุ่งเพราะไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท 1254 2841 PLAY MP3
11 - ปฐมธรรม 1084 2134 PLAY MP3
12 - ปฐมธรรม 773 1580 PLAY MP3
13 - ปฐมธรรม 767 1635 PLAY MP3
14 - ปฐมธรรม 750 1622 PLAY MP3
15 - ปฐมธรรม 732 1475 PLAY MP3
16 - ปฐมธรรม 707 1447 PLAY MP3
17 - ปฐมธรรม 756 1446 PLAY MP3
18 - ปฐมธรรม 714 1489 PLAY MP3
19 - ปฐมธรรม 712 1538 PLAY MP3
20 - ปฐมธรรม 739 2690 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง