พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม


กำลังฟัง :อานิสงส์สำาหรับผู้ทำาศีลให้บริบูรณ์


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
พุทธวจน ฉบับ ๙ ปฐมธรรม 5809 24041 PLAY MP3
ผู้ชี้ขุมทรัพย์ ! 3677 12120 PLAY MP3
หลักปฏิบัติต่อทิศทั้ง ๖ 3259 8225 PLAY MP3
หลักในการใช้จ่ายทรัพย์ 2988 7498 PLAY MP3
ว่าด้วยความรัก ๔ แบบ 2877 7153 PLAY MP3
หลักการดำารงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันนี้ 2783 7106 PLAY MP3
เหตุเสื่อมและเหตุเจริญแห่งทรัพย์ 2759 6216 PLAY MP3
การบริโภคกามคุณทั้ง ๕ อย่างไม่มีโทษ 2668 6010 PLAY MP3
หลักการพูด 2783 6610 PLAY MP3
อย่าหูเบา 2581 5823 PLAY MP3
ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เป็นอันตราย แม้แต่พระอรหันต์ 2490 5513 PLAY MP3
มืดมา...สว่างไป สว่างมา...ก็ยังคงสว่างไป 2359 5757 PLAY MP3
เหตุของความสามัคคีและความแตกแยก 2473 5321 PLAY MP3
ธรรมอันเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อม(อปริหานิยธรรม) 2486 5121 PLAY MP3
สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง 2673 5738 PLAY MP3
ข้อควรทราบเกี่ยวกับอกุศลมูล (ราคะ โทสะ โมหะ) 2456 5489 PLAY MP3
สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “กรรม” 2569 4998 PLAY MP3
ศีล ๕ 2368 5218 PLAY MP3
อกุศลกรรมบถ ๑๐ 2434 5578 PLAY MP3
อานิสงส์สำาหรับผู้ทำาศีลให้บริบูรณ์ 2511 5389 PLAY MP3
ธรรมดาของโลก 2142 5096 PLAY MP3
กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำา 2342 4605 PLAY MP3
ต้องขึงสายพิณพอเหมาะ 2259 4114 PLAY MP3
วิธีการตามรักษาไว้ซึ่งความจริง (สจฺจานุรกฺขณา) 2148 4286 PLAY MP3
ทำาความเพียรแข่งกับอนาคตภัย 2154 4058 PLAY MP3
วิธีแก้ความหดหู่ 2304 4587 PLAY MP3
สมาธิภาวนา ๔ ประเภท 1928 4753 PLAY MP3
แม้เพียงปฐมฌาน ก็ชื่อว่าเป็นที่หลบพ้นภัยจากมาร 1778 4418 PLAY MP3
ความสำคัญของสมถะและวิปัสสนา 1792 4611 PLAY MP3
อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ ๒ ประการ 1726 4190 PLAY MP3
ลมหายใจก็คือ “กาย” 1928 4657 PLAY MP3
การตั้งจิตในกายคตาสติ เป็นเสาหลักอย่างดีของจิต 1837 4520 PLAY MP3
ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดอง 1771 4041 PLAY MP3
การดำรงสมาธิจิต เมื่อถูกเบียดเบียนทางวาจา 1902 4251 PLAY MP3
อานิสงส์แห่งการปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆ 1903 4320 PLAY MP3
การอยู่ป่ากับการเจริญสมาธิ สำหรับภิกษุบางรูป 1899 4247 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง