พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย


กำลังฟัง :40 ฆ่ากิเลสอย่าฆ่าคน


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 ความเห็นถูกและผลที่ได้จากการปฏิบัติ 1052 2710 PLAY MP3
02 สมาธิจากการเดินย่อมตั้งอยู่นาน 1330 3050 PLAY MP3
03 วิธีปฏิบัติเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม 883 1753 PLAY MP3
04 ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง 893 1661 PLAY MP3
05 มรรควิธีที่ง่ายแก่การปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ 885 2171 PLAY MP3
06 ปฏิปทาเพื่อบรรลุอรหัตตผลของคนเจ็บไข้ 798 1465 PLAY MP3
07 ความพอใจเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งปวง 885 1640 PLAY MP3
08 สิ่งใดไม่ใช่ของเรา 851 1515 PLAY MP3
09 กรรมเก่ากรรมใหม่และวิธีดับกรรม 853 1574 PLAY MP3
10 อุบายวิธีแก้ความฟุ้งซ่านของจิตขณะเจริญสติปัฏฐานสี่ 847 1449 PLAY MP3
11 ทรงพอพระทัยความสามัคคีเป็นอย่างยิ่งพุทธ 806 1160 PLAY MP3
12 วิธีภาวนาที่จะทำให้มรรคมีองค์แปดสมบูรณ์โดยวิธีลัด 865 1602 PLAY MP3
13 จิตเป็นสมาธิแล้วรู้อริยสัจได้แจ่มใส 839 1309 PLAY MP3
14 ลักษณะของผู้มีความเพียร๔อิริยาบท 806 1370 PLAY MP3
15 การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ 839 1284 PLAY MP3
16 อริยสาวกย่อมรู้ความเกิดและความดับของโลกอย่างไม่มีที่สงสัย 782 1122 PLAY MP3
17 ที่นั่งที่นอนที่ยืนที่เดินอันเป็นทิพย์ 770 1256 PLAY MP3
18 อานิสงฆ์ของการหลีกเร้น 803 1262 PLAY MP3
19 การเห็นกายและเวทนาอย่างไรจึงเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้น 793 1159 PLAY MP3
20 การกระทำทางกายวาจาที่ควรและไม่ควรประพฤติ 786 1221 PLAY MP3
21 กิเลสย่อมหมดไปตามลำดับเมื่อดำเนินการภาวนาอยู่ 851 1133 PLAY MP3
22 แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน 731 1122 PLAY MP3
23 เมื่อตีความธรรมบัญญัติผิดแม้ทารกนอนเบาะก็มีศีลโดยอัตโนมัติ 757 1151 PLAY MP3
24 ยาพิษในโลก 773 1214 PLAY MP3
25 เหตุให้มีการเกิดอีก 765 1147 PLAY MP3
26 ถ้าเกิดในทุกข์คติแล้วยากที่จะกลับเป็นมนุษย์ 728 1101 PLAY MP3
27 การบวชในธรรมวินัยย่อมไม่สูญเปล่า 704 1186 PLAY MP3
28 กระดองของนักปฏิบัติ 741 1042 PLAY MP3
29 เดินมรรคองค์เดียวองค์อื่นๆย่อมตามมาด้วย 711 1170 PLAY MP3
30 ตัวอย่างการเห็นธรรมโดยนัยอริยสัจสี่ 744 1205 PLAY MP3
31 หลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะละโลกธรรมแปด 737 1275 PLAY MP3
32 ออกบวชแล้วเจริญสติปัฏฐานสี่ 736 1115 PLAY MP3
33 ผลจากกิเลสที่ถูกคายออกแล้ว 693 1182 PLAY MP3
34 ความทุกข์ใครทำให้เกิดขึ้น 698 1092 PLAY MP3
35 เนื้อนาบุญเปรียบด้วยช้าง 891 1162 PLAY MP3
36 อัฏฐังคิกมรรคพรหมจรรย์ให้ผลอย่างเครื่องจักร 689 1226 PLAY MP3
37 ลูกในคอก 704 1060 PLAY MP3
38 หมดอาหารก็นิพพาน 886 1117 PLAY MP3
39 วิธีปล่อยวางเวทนา 829 1967 PLAY MP3
40 ฆ่ากิเลสอย่าฆ่าคน 706 1292 PLAY MP3
41 ผู้รู้อริยสัจย่อมไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัย 680 1192 PLAY MP3
42 ตัณหาเจริญเพราะมิจฉาทิฏฐิในปิยรูปสาตรูป 666 1298 PLAY MP3
43 ผู้อยู่อย่างมีทุกข์ก็ทำกุศลธรรมให้เต็มเปี่ยมได้ 707 1060 PLAY MP3
44 ยาถ่ายและยาสำรอกการเกิดแก่ตาย 658 1135 PLAY MP3
45 อวิชชาของผู้ถึงซึ่งอวิชชา 753 1295 PLAY MP3
46 เมื่อยังไม่รู้อริยสัจก็ไม่สามารถลงหลักแห่งความรู้ของตน 671 1027 PLAY MP3
47 อย่ากล่าวเรื่องไม่มีประโยชน์ 712 1031 PLAY MP3
48 ผู้ไม่ต้องเป็นลิงติดตัง 708 1145 PLAY MP3
49 ผู้ถูกล่าม 712 1034 PLAY MP3
50 ละฉันทราคะแห่งสิ่งใดก็คือการละซึ่งสิ่งนั้น 732 1263 PLAY MP3
51 เหตุให้พระศาสนามั่นคงอยู่นาน 717 1100 PLAY MP3
52 มนุษย์เป็นอันมากได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดๆ 703 1095 PLAY MP3
53 จิตตระหนี่เป็นสิ่งที่ต่ำเกินไป 695 1093 PLAY MP3
54 อัฏฐังคิกมรรคแห่งการเป็นกัลยาณมิตร 701 1003 PLAY MP3
55 การมีสติในการพูดและการคิด 727 1404 PLAY MP3
56 ลักษณะและวิบากแห่งสัมมากัมมันตะ 697 1150 PLAY MP3
57 การคิดค้นปฏิจฺจคือการเดินตามอริยอัฎฐังคิกมรรค 702 1062 PLAY MP3
58 พอรู้ปฏิจฺจก็หายตาบอดโดยกะทันหัน 688 1133 PLAY MP3
59 ทรงตรัสให้มีสติและสัมปชัญญะคู่กันไป 700 1145 PLAY MP3
60 จิตไม่มีตันหาเรียกว่าอยู่คนเดียว 685 1167 PLAY MP3
61 ผู้มีจิตอันหาขอบเขตมิได้ 618 1185 PLAY MP3
62 ทรงแก้ข้อที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกาฝากสังคม 703 1947 PLAY MP3
63 โลกุตตระผลได้จากการตั้งจิตไว้ถูก 724 1282 PLAY MP3
64 ความเป็นโสดาบันประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ 715 1310 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน