พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย


กำลังฟัง :39 วิธีปล่อยวางเวทนา


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 ความเห็นถูกและผลที่ได้จากการปฏิบัติ 1052 2630 PLAY MP3
02 สมาธิจากการเดินย่อมตั้งอยู่นาน 1330 2983 PLAY MP3
03 วิธีปฏิบัติเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม 883 1690 PLAY MP3
04 ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง 893 1594 PLAY MP3
05 มรรควิธีที่ง่ายแก่การปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ 885 2103 PLAY MP3
06 ปฏิปทาเพื่อบรรลุอรหัตตผลของคนเจ็บไข้ 798 1386 PLAY MP3
07 ความพอใจเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งปวง 885 1573 PLAY MP3
08 สิ่งใดไม่ใช่ของเรา 851 1414 PLAY MP3
09 กรรมเก่ากรรมใหม่และวิธีดับกรรม 853 1506 PLAY MP3
10 อุบายวิธีแก้ความฟุ้งซ่านของจิตขณะเจริญสติปัฏฐานสี่ 847 1384 PLAY MP3
11 ทรงพอพระทัยความสามัคคีเป็นอย่างยิ่งพุทธ 806 1075 PLAY MP3
12 วิธีภาวนาที่จะทำให้มรรคมีองค์แปดสมบูรณ์โดยวิธีลัด 865 1539 PLAY MP3
13 จิตเป็นสมาธิแล้วรู้อริยสัจได้แจ่มใส 839 1237 PLAY MP3
14 ลักษณะของผู้มีความเพียร๔อิริยาบท 806 1312 PLAY MP3
15 การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ 839 1212 PLAY MP3
16 อริยสาวกย่อมรู้ความเกิดและความดับของโลกอย่างไม่มีที่สงสัย 782 1059 PLAY MP3
17 ที่นั่งที่นอนที่ยืนที่เดินอันเป็นทิพย์ 770 1173 PLAY MP3
18 อานิสงฆ์ของการหลีกเร้น 803 1185 PLAY MP3
19 การเห็นกายและเวทนาอย่างไรจึงเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้น 793 1093 PLAY MP3
20 การกระทำทางกายวาจาที่ควรและไม่ควรประพฤติ 786 1132 PLAY MP3
21 กิเลสย่อมหมดไปตามลำดับเมื่อดำเนินการภาวนาอยู่ 851 1066 PLAY MP3
22 แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน 731 1050 PLAY MP3
23 เมื่อตีความธรรมบัญญัติผิดแม้ทารกนอนเบาะก็มีศีลโดยอัตโนมัติ 757 1041 PLAY MP3
24 ยาพิษในโลก 773 1138 PLAY MP3
25 เหตุให้มีการเกิดอีก 765 1039 PLAY MP3
26 ถ้าเกิดในทุกข์คติแล้วยากที่จะกลับเป็นมนุษย์ 728 1010 PLAY MP3
27 การบวชในธรรมวินัยย่อมไม่สูญเปล่า 704 1107 PLAY MP3
28 กระดองของนักปฏิบัติ 741 937 PLAY MP3
29 เดินมรรคองค์เดียวองค์อื่นๆย่อมตามมาด้วย 711 1040 PLAY MP3
30 ตัวอย่างการเห็นธรรมโดยนัยอริยสัจสี่ 744 1074 PLAY MP3
31 หลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะละโลกธรรมแปด 737 1196 PLAY MP3
32 ออกบวชแล้วเจริญสติปัฏฐานสี่ 736 1038 PLAY MP3
33 ผลจากกิเลสที่ถูกคายออกแล้ว 693 1084 PLAY MP3
34 ความทุกข์ใครทำให้เกิดขึ้น 698 1009 PLAY MP3
35 เนื้อนาบุญเปรียบด้วยช้าง 891 1046 PLAY MP3
36 อัฏฐังคิกมรรคพรหมจรรย์ให้ผลอย่างเครื่องจักร 689 1092 PLAY MP3
37 ลูกในคอก 704 953 PLAY MP3
38 หมดอาหารก็นิพพาน 886 1045 PLAY MP3
39 วิธีปล่อยวางเวทนา 829 1863 PLAY MP3
40 ฆ่ากิเลสอย่าฆ่าคน 706 1160 PLAY MP3
41 ผู้รู้อริยสัจย่อมไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัย 680 1054 PLAY MP3
42 ตัณหาเจริญเพราะมิจฉาทิฏฐิในปิยรูปสาตรูป 666 1168 PLAY MP3
43 ผู้อยู่อย่างมีทุกข์ก็ทำกุศลธรรมให้เต็มเปี่ยมได้ 707 936 PLAY MP3
44 ยาถ่ายและยาสำรอกการเกิดแก่ตาย 658 1008 PLAY MP3
45 อวิชชาของผู้ถึงซึ่งอวิชชา 753 1188 PLAY MP3
46 เมื่อยังไม่รู้อริยสัจก็ไม่สามารถลงหลักแห่งความรู้ของตน 671 916 PLAY MP3
47 อย่ากล่าวเรื่องไม่มีประโยชน์ 712 959 PLAY MP3
48 ผู้ไม่ต้องเป็นลิงติดตัง 708 1054 PLAY MP3
49 ผู้ถูกล่าม 712 959 PLAY MP3
50 ละฉันทราคะแห่งสิ่งใดก็คือการละซึ่งสิ่งนั้น 732 1176 PLAY MP3
51 เหตุให้พระศาสนามั่นคงอยู่นาน 717 985 PLAY MP3
52 มนุษย์เป็นอันมากได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดๆ 703 1030 PLAY MP3
53 จิตตระหนี่เป็นสิ่งที่ต่ำเกินไป 695 981 PLAY MP3
54 อัฏฐังคิกมรรคแห่งการเป็นกัลยาณมิตร 701 940 PLAY MP3
55 การมีสติในการพูดและการคิด 727 1327 PLAY MP3
56 ลักษณะและวิบากแห่งสัมมากัมมันตะ 697 1014 PLAY MP3
57 การคิดค้นปฏิจฺจคือการเดินตามอริยอัฎฐังคิกมรรค 702 998 PLAY MP3
58 พอรู้ปฏิจฺจก็หายตาบอดโดยกะทันหัน 688 1050 PLAY MP3
59 ทรงตรัสให้มีสติและสัมปชัญญะคู่กันไป 700 1060 PLAY MP3
60 จิตไม่มีตันหาเรียกว่าอยู่คนเดียว 685 1071 PLAY MP3
61 ผู้มีจิตอันหาขอบเขตมิได้ 618 1113 PLAY MP3
62 ทรงแก้ข้อที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกาฝากสังคม 703 1804 PLAY MP3
63 โลกุตตระผลได้จากการตั้งจิตไว้ถูก 724 1157 PLAY MP3
64 ความเป็นโสดาบันประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ 715 1191 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน