พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย


กำลังฟัง :12 วิธีภาวนาที่จะทำให้มรรคมีองค์แปดสมบูรณ์โดยวิธีลัด


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 ความเห็นถูกและผลที่ได้จากการปฏิบัติ 1052 2809 PLAY MP3
02 สมาธิจากการเดินย่อมตั้งอยู่นาน 1330 3161 PLAY MP3
03 วิธีปฏิบัติเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม 883 1863 PLAY MP3
04 ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง 893 1772 PLAY MP3
05 มรรควิธีที่ง่ายแก่การปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ 885 2281 PLAY MP3
06 ปฏิปทาเพื่อบรรลุอรหัตตผลของคนเจ็บไข้ 798 1581 PLAY MP3
07 ความพอใจเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งปวง 885 1740 PLAY MP3
08 สิ่งใดไม่ใช่ของเรา 851 1611 PLAY MP3
09 กรรมเก่ากรรมใหม่และวิธีดับกรรม 853 1684 PLAY MP3
10 อุบายวิธีแก้ความฟุ้งซ่านของจิตขณะเจริญสติปัฏฐานสี่ 847 1557 PLAY MP3
11 ทรงพอพระทัยความสามัคคีเป็นอย่างยิ่งพุทธ 806 1295 PLAY MP3
12 วิธีภาวนาที่จะทำให้มรรคมีองค์แปดสมบูรณ์โดยวิธีลัด 865 1716 PLAY MP3
13 จิตเป็นสมาธิแล้วรู้อริยสัจได้แจ่มใส 839 1410 PLAY MP3
14 ลักษณะของผู้มีความเพียร๔อิริยาบท 806 1471 PLAY MP3
15 การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ 839 1390 PLAY MP3
16 อริยสาวกย่อมรู้ความเกิดและความดับของโลกอย่างไม่มีที่สงสัย 782 1230 PLAY MP3
17 ที่นั่งที่นอนที่ยืนที่เดินอันเป็นทิพย์ 770 1355 PLAY MP3
18 อานิสงฆ์ของการหลีกเร้น 803 1367 PLAY MP3
19 การเห็นกายและเวทนาอย่างไรจึงเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้น 793 1257 PLAY MP3
20 การกระทำทางกายวาจาที่ควรและไม่ควรประพฤติ 786 1324 PLAY MP3
21 กิเลสย่อมหมดไปตามลำดับเมื่อดำเนินการภาวนาอยู่ 851 1224 PLAY MP3
22 แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน 731 1214 PLAY MP3
23 เมื่อตีความธรรมบัญญัติผิดแม้ทารกนอนเบาะก็มีศีลโดยอัตโนมัติ 757 1249 PLAY MP3
24 ยาพิษในโลก 773 1333 PLAY MP3
25 เหตุให้มีการเกิดอีก 765 1250 PLAY MP3
26 ถ้าเกิดในทุกข์คติแล้วยากที่จะกลับเป็นมนุษย์ 728 1210 PLAY MP3
27 การบวชในธรรมวินัยย่อมไม่สูญเปล่า 704 1307 PLAY MP3
28 กระดองของนักปฏิบัติ 741 1147 PLAY MP3
29 เดินมรรคองค์เดียวองค์อื่นๆย่อมตามมาด้วย 711 1284 PLAY MP3
30 ตัวอย่างการเห็นธรรมโดยนัยอริยสัจสี่ 744 1316 PLAY MP3
31 หลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะละโลกธรรมแปด 737 1393 PLAY MP3
32 ออกบวชแล้วเจริญสติปัฏฐานสี่ 736 1219 PLAY MP3
33 ผลจากกิเลสที่ถูกคายออกแล้ว 693 1289 PLAY MP3
34 ความทุกข์ใครทำให้เกิดขึ้น 698 1203 PLAY MP3
35 เนื้อนาบุญเปรียบด้วยช้าง 891 1271 PLAY MP3
36 อัฏฐังคิกมรรคพรหมจรรย์ให้ผลอย่างเครื่องจักร 689 1342 PLAY MP3
37 ลูกในคอก 704 1193 PLAY MP3
38 หมดอาหารก็นิพพาน 886 1218 PLAY MP3
39 วิธีปล่อยวางเวทนา 829 2078 PLAY MP3
40 ฆ่ากิเลสอย่าฆ่าคน 706 1410 PLAY MP3
41 ผู้รู้อริยสัจย่อมไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัย 680 1317 PLAY MP3
42 ตัณหาเจริญเพราะมิจฉาทิฏฐิในปิยรูปสาตรูป 666 1406 PLAY MP3
43 ผู้อยู่อย่างมีทุกข์ก็ทำกุศลธรรมให้เต็มเปี่ยมได้ 707 1176 PLAY MP3
44 ยาถ่ายและยาสำรอกการเกิดแก่ตาย 658 1240 PLAY MP3
45 อวิชชาของผู้ถึงซึ่งอวิชชา 753 1421 PLAY MP3
46 เมื่อยังไม่รู้อริยสัจก็ไม่สามารถลงหลักแห่งความรู้ของตน 671 1137 PLAY MP3
47 อย่ากล่าวเรื่องไม่มีประโยชน์ 712 1133 PLAY MP3
48 ผู้ไม่ต้องเป็นลิงติดตัง 708 1250 PLAY MP3
49 ผู้ถูกล่าม 712 1131 PLAY MP3
50 ละฉันทราคะแห่งสิ่งใดก็คือการละซึ่งสิ่งนั้น 732 1368 PLAY MP3
51 เหตุให้พระศาสนามั่นคงอยู่นาน 717 1206 PLAY MP3
52 มนุษย์เป็นอันมากได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดๆ 703 1197 PLAY MP3
53 จิตตระหนี่เป็นสิ่งที่ต่ำเกินไป 695 1210 PLAY MP3
54 อัฏฐังคิกมรรคแห่งการเป็นกัลยาณมิตร 701 1099 PLAY MP3
55 การมีสติในการพูดและการคิด 727 1505 PLAY MP3
56 ลักษณะและวิบากแห่งสัมมากัมมันตะ 697 1273 PLAY MP3
57 การคิดค้นปฏิจฺจคือการเดินตามอริยอัฎฐังคิกมรรค 702 1155 PLAY MP3
58 พอรู้ปฏิจฺจก็หายตาบอดโดยกะทันหัน 688 1221 PLAY MP3
59 ทรงตรัสให้มีสติและสัมปชัญญะคู่กันไป 700 1240 PLAY MP3
60 จิตไม่มีตันหาเรียกว่าอยู่คนเดียว 685 1268 PLAY MP3
61 ผู้มีจิตอันหาขอบเขตมิได้ 618 1287 PLAY MP3
62 ทรงแก้ข้อที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกาฝากสังคม 703 2106 PLAY MP3
63 โลกุตตระผลได้จากการตั้งจิตไว้ถูก 724 1395 PLAY MP3
64 ความเป็นโสดาบันประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ 715 1425 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน