พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๒๐ สังโยชน์ อ่านโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล


กำลังฟัง :042-เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-ที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ และสัญโญชน์ 0 6139 PLAY MP3
002-ที่ตั้งแห่งอุปาทาน และอุปาทาน 0 4588 PLAY MP3
003-ความเพลิน คือ อุปาทาน 0 4063 PLAY MP3
004-นิวรณ์ (เครื่องกั้น) คือ อวิชชา 0 2983 PLAY MP3
005-นิวรณ์ ๕ คือ เครื่องร้อยรัด 0 2681 PLAY MP3
006-สังโยชน์ ๑๐ 0 2839 PLAY MP3
007-เพราะมีสังโยชน์ สัตว์จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ 0 3168 PLAY MP3
008-สัตว์ผู้มีอวิชชา ได้ท่องเที่ยวไปแล้วตลอดกาลยืดยาวนาน 0 2538 PLAY MP3
009-เรียกว่า “สัตว์” เพราะมี ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ในขันธ์ ๕ 0 2427 PLAY MP3
010-ฉันทะ เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ 0 2388 PLAY MP3
011-ละสังโยชน์ได้ จะได้อมตะ 0 2289 PLAY MP3
012-ละสังโยชน์ได้ จะพ้นจากอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 0 2244 PLAY MP3
013-ก้าวข้ามปุถุชนภูมิ เมื่อละสังโยชน์ข้อแรกได้ 0 2327 PLAY MP3
014-เหตุเกิดแห่งสักกายทิฏฐิ 0 2327 PLAY MP3
015-ปฏิปทาอันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะ 0 2322 PLAY MP3
016-รอบรู้ซึ่งสักกายะ 0 1878 PLAY MP3
017-อานาปานสติสมาธิ เป็นเหตุให้ละสัญโญชน์ได้ 0 2024 PLAY MP3
018-เจริญอานาปานสติ ชั่วกาลลัดนิ้วมือชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน 0 1914 PLAY MP3
019-อานิสงส์ของการเจริญกายคตาสติ 0 1969 PLAY MP3
020-ละนันทิ 0 1881 PLAY MP3
021-ความเป็นอริยบุคคล กับการละสัญโญชน์ (บุคคล ๔ จำพวก) 0 1794 PLAY MP3
022-ความเป็นอริยบุคคล กับการละกามโยคะและภวโยคะ (บุคคล ๓ จำพวก) 0 1840 PLAY MP3
023-อริยบุคคลละสัญโญชน์ได้ไม่เท่ากัน 0 1695 PLAY MP3
024-สัญโญชน์ ๘ 0 1924 PLAY MP3
025-สัญโญชน์ ๗ (นัยที่ ๑) 0 1492 PLAY MP3
026-สัญโญชน์ ๗ (นัยที่ ๒) 0 1583 PLAY MP3
027-ตัณหาสังโยชน์ 0 1512 PLAY MP3
028-กามสัญโญชน์ 0 1526 PLAY MP3
029-ความติดใจ ก็เป็นสัญโญชน์ 0 1428 PLAY MP3
030-การผูกติดด้วยความเพลิน 0 1442 PLAY MP3
031-โยคะ ๔ 0 1364 PLAY MP3
032-สัญโญคะ วิสัญโญคะ 0 1413 PLAY MP3
033-ความพัวพันด้วยสัญโญชน์และความยึดมั่น 0 1302 PLAY MP3
034-ความพัวพันและความหมกมุ่นด้วยสัญโญชน์และความยึดมั่น 0 1288 PLAY MP3
035-ผู้มีสัญโญชน์ในภายใน และในภายนอก 0 1290 PLAY MP3
036-อนุสัย ๗ 0 1279 PLAY MP3
037-อนุสัย ๕ 0 1244 PLAY MP3
038-อนุสัย ๓ (ราคะ ปฏิฆะ อวิชชา) 0 1260 PLAY MP3
039-อนุสัย ๓ (มานะ ภวราคะ อวิชชา) 0 1298 PLAY MP3
040-อหังการ มมังการ มานานุสัย 0 1251 PLAY MP3
041-สฬายตนวิภังค์ (การจำแนกอายตนะ โดยละเอียด) 0 1260 PLAY MP3
042-เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 1156 PLAY MP3
043-เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ 0 1132 PLAY MP3
044-ผลของการเจริญสติปัฏฐาน ๔ 0 1157 PLAY MP3
045-ปฏิปทาให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน 0 1167 PLAY MP3
046-ถ้าเจริญสติปัฏฐาน ๔ จะเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน 0 1211 PLAY MP3
047-เจริญสัมมัปปธาน ๔ เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 0 1180 PLAY MP3
048-เจริญสัมมัปปธาน ๔ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 0 1146 PLAY MP3
049-เจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 0 1153 PLAY MP3
050-เจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 0 1163 PLAY MP3
051-ผลของการเจริญอิทธิบาท ๔ 0 1177 PLAY MP3
052-เจริญอินทรีย์ ๕ เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 0 1108 PLAY MP3
053-เจริญอินทรีย์ ๕ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 0 1038 PLAY MP3
054-ผลของการเจริญอินทรีย์ ๕ 0 1105 PLAY MP3
055-เจริญพละ ๕ เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 0 1095 PLAY MP3
056-เจริญพละ ๕ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 0 1098 PLAY MP3
057-อินทรีย์ ๕ กับ พละ ๕ 0 1097 PLAY MP3
058-เจริญโพชฌงค์ ๗ เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 0 1079 PLAY MP3
059-เจริญโพชฌงค์ ๗ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 0 1095 PLAY MP3
060-เจริญโพชฌงค์ ๗ ย่อมเป็นไปเพื่อละธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ 0 1128 PLAY MP3
061-ผลของการเจริญโพชฌงค์ ๗ (นัยที่ ๑) เหตุจากการเจริญอานาปานสติ 0 1083 PLAY MP3
062-ผลของการเจริญโพชฌงค์ ๗ (นัยที่ ๒) เหตุจากการได้ฟังธรรม แล้วระลึกถึง ตรึกถึงธรรมนั้น 0 974 PLAY MP3
063-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 0 986 PLAY MP3
064-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 0 912 PLAY MP3
065-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ละสัญโญชน์ได้ไม่ยาก 0 917 PLAY MP3
066-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ อนุสัย ๗ 0 958 PLAY MP3
067-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ โยคะ ๔ 0 999 PLAY MP3
068-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ อาสวะ ๓ 0 932 PLAY MP3
069-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ ตัณหา ๓ 0 954 PLAY MP3
070-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ อุปาทานขันธ์ ๕ 0 932 PLAY MP3
071-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ ภพ ๓ 0 936 PLAY MP3
072-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ การแสวงหา ๓ 0 917 PLAY MP3
073-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ กามคุณ ๕ 0 915 PLAY MP3
074-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ นิวรณ์ ๕ 0 903 PLAY MP3
075-ยาถ่ายอันเป็นอริยะ 0 915 PLAY MP3
076-ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม โดยความเป็นอัสสาทะ (นัยที่ ๑) 0 885 PLAY MP3
077-ทุกข์ดับ เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม โดยความเป็นอาทีนวะ (นัยที่ ๑) 0 945 PLAY MP3
078-ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม โดยความเป็นอัสสาทะ (นัยที่ ๒) 0 898 PLAY MP3
079-ทุกข์ดับ เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม โดยความเป็นอาทีนวะ (นัยที่ ๒) 0 886 PLAY MP3
080-ผลของการเห็นอัสสาทะ และนิพพิทาในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ 0 928 PLAY MP3
081-สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ เพื่อละสัญโญชน์ 0 946 PLAY MP3
082-ปฏิปทาเพื่อละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ 0 972 PLAY MP3
083-การน้อมใจเพื่อตัดโอรัมภาคิยสัญโญชน์ 0 891 PLAY MP3
084-สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา 0 916 PLAY MP3
085-สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ 0 929 PLAY MP3
086-ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 0 1044 PLAY MP3
087-สิ่งใดไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย 0 950 PLAY MP3
088-ผลของการมีมิตรดี (นัยที่ ๑) 0 877 PLAY MP3
089-ผลของการมีมิตรดี (นัยที่ ๒) 0 921 PLAY MP3
090-ผลของการมีมิตรดี (นัยที่ ๓) 0 854 PLAY MP3
091-ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่น 0 1000 PLAY MP3
092-ผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดี 0 898 PLAY MP3
093-อานิสงส์ ของการเจริญสัญญาแบบต่างๆ 0 1133 PLAY MP3
094-ความพรากจากโยคะ ๔ 0 739 PLAY MP3
095-อานิสงส์การฟังธรรม และการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรม โดยกาลอันควร 0 810 PLAY MP3
096-ประโยชน์ของการฟังกุศลธรรม 0 879 PLAY MP3
097-ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความไม่เที่ยง 0 742 PLAY MP3
098-ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความเป็นทุกข์ 0 952 PLAY MP3
099-ผลของการพิจารณาเห็นธรรม โดยความเป็นอนัตตา 0 755 PLAY MP3
100-ผลของการพิจารณาเห็นนิพพาน โดยความเป็นสุข 0 799 PLAY MP3
101-ผลของการเจริญอนิจจสัญญา 0 794 PLAY MP3
102-การเห็นเพื่อละสัญโญชน์ 0 801 PLAY MP3
103-การเห็นเพื่อเพิกถอนสัญโญชน์ 0 977 PLAY MP3
104-ธรรมโดยย่อ เพื่อการหลุดพ้น (นัยที่ ๑) 0 844 PLAY MP3
105-ธรรมโดยย่อ เพื่อการหลุดพ้น (นัยที่ ๒) 0 734 PLAY MP3
106-ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผล ของคนเจ็บไข้ 0 707 PLAY MP3
107-เจริญกายคตาสติ เป็นไปเพื่อปัญญา 0 799 PLAY MP3
108-ละอนุสัย ๓ ได้ เพราะละเวทนาได้ 0 720 PLAY MP3
109-ละอนุสัย ๓ ได้เพราะละเวทนาได้ 0 767 PLAY MP3
110-การละเวทนา ๓ 0 1225 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง