พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๒๐ สังโยชน์ อ่านโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-ที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ และสัญโญชน์ 0 1573 PLAY MP3
002-ที่ตั้งแห่งอุปาทาน และอุปาทาน 0 980 PLAY MP3
003-ความเพลิน คือ อุปาทาน 0 976 PLAY MP3
004-นิวรณ์ (เครื่องกั้น) คือ อวิชชา 0 699 PLAY MP3
005-นิวรณ์ ๕ คือ เครื่องร้อยรัด 0 662 PLAY MP3
006-สังโยชน์ ๑๐ 0 654 PLAY MP3
007-เพราะมีสังโยชน์ สัตว์จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ 0 883 PLAY MP3
008-สัตว์ผู้มีอวิชชา ได้ท่องเที่ยวไปแล้วตลอดกาลยืดยาวนาน 0 754 PLAY MP3
009-เรียกว่า “สัตว์” เพราะมี ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ในขันธ์ ๕ 0 667 PLAY MP3
010-ฉันทะ เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ 0 588 PLAY MP3
011-ละสังโยชน์ได้ จะได้อมตะ 0 580 PLAY MP3
012-ละสังโยชน์ได้ จะพ้นจากอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 0 576 PLAY MP3
013-ก้าวข้ามปุถุชนภูมิ เมื่อละสังโยชน์ข้อแรกได้ 0 605 PLAY MP3
014-เหตุเกิดแห่งสักกายทิฏฐิ 0 598 PLAY MP3
015-ปฏิปทาอันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะ 0 576 PLAY MP3
016-รอบรู้ซึ่งสักกายะ 0 486 PLAY MP3
017-อานาปานสติสมาธิ เป็นเหตุให้ละสัญโญชน์ได้ 0 511 PLAY MP3
018-เจริญอานาปานสติ ชั่วกาลลัดนิ้วมือชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน 0 481 PLAY MP3
019-อานิสงส์ของการเจริญกายคตาสติ 0 470 PLAY MP3
020-ละนันทิ 0 471 PLAY MP3
021-ความเป็นอริยบุคคล กับการละสัญโญชน์ (บุคคล ๔ จำพวก) 0 464 PLAY MP3
022-ความเป็นอริยบุคคล กับการละกามโยคะและภวโยคะ (บุคคล ๓ จำพวก) 0 477 PLAY MP3
023-อริยบุคคลละสัญโญชน์ได้ไม่เท่ากัน 0 418 PLAY MP3
024-สัญโญชน์ ๘ 0 561 PLAY MP3
025-สัญโญชน์ ๗ (นัยที่ ๑) 0 377 PLAY MP3
026-สัญโญชน์ ๗ (นัยที่ ๒) 0 370 PLAY MP3
027-ตัณหาสังโยชน์ 0 369 PLAY MP3
028-กามสัญโญชน์ 0 383 PLAY MP3
029-ความติดใจ ก็เป็นสัญโญชน์ 0 337 PLAY MP3
030-การผูกติดด้วยความเพลิน 0 350 PLAY MP3
031-โยคะ ๔ 0 331 PLAY MP3
032-สัญโญคะ วิสัญโญคะ 0 291 PLAY MP3
033-ความพัวพันด้วยสัญโญชน์และความยึดมั่น 0 295 PLAY MP3
034-ความพัวพันและความหมกมุ่นด้วยสัญโญชน์และความยึดมั่น 0 302 PLAY MP3
035-ผู้มีสัญโญชน์ในภายใน และในภายนอก 0 278 PLAY MP3
036-อนุสัย ๗ 0 297 PLAY MP3
037-อนุสัย ๕ 0 295 PLAY MP3
038-อนุสัย ๓ (ราคะ ปฏิฆะ อวิชชา) 0 284 PLAY MP3
039-อนุสัย ๓ (มานะ ภวราคะ อวิชชา) 0 302 PLAY MP3
040-อหังการ มมังการ มานานุสัย 0 286 PLAY MP3
041-สฬายตนวิภังค์ (การจำแนกอายตนะ โดยละเอียด) 0 293 PLAY MP3
042-เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 257 PLAY MP3
043-เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ 0 250 PLAY MP3
044-ผลของการเจริญสติปัฏฐาน ๔ 0 258 PLAY MP3
045-ปฏิปทาให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน 0 268 PLAY MP3
046-ถ้าเจริญสติปัฏฐาน ๔ จะเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน 0 264 PLAY MP3
047-เจริญสัมมัปปธาน ๔ เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 0 254 PLAY MP3
048-เจริญสัมมัปปธาน ๔ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 0 250 PLAY MP3
049-เจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 0 252 PLAY MP3
050-เจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 0 247 PLAY MP3
051-ผลของการเจริญอิทธิบาท ๔ 0 264 PLAY MP3
052-เจริญอินทรีย์ ๕ เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 0 249 PLAY MP3
053-เจริญอินทรีย์ ๕ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 0 246 PLAY MP3
054-ผลของการเจริญอินทรีย์ ๕ 0 242 PLAY MP3
055-เจริญพละ ๕ เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 0 244 PLAY MP3
056-เจริญพละ ๕ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 0 248 PLAY MP3
057-อินทรีย์ ๕ กับ พละ ๕ 0 247 PLAY MP3
058-เจริญโพชฌงค์ ๗ เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 0 238 PLAY MP3
059-เจริญโพชฌงค์ ๗ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 0 214 PLAY MP3
060-เจริญโพชฌงค์ ๗ ย่อมเป็นไปเพื่อละธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ 0 231 PLAY MP3
061-ผลของการเจริญโพชฌงค์ ๗ (นัยที่ ๑) เหตุจากการเจริญอานาปานสติ 0 254 PLAY MP3
062-ผลของการเจริญโพชฌงค์ ๗ (นัยที่ ๒) เหตุจากการได้ฟังธรรม แล้วระลึกถึง ตรึกถึงธรรมนั้น 0 236 PLAY MP3
063-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 0 230 PLAY MP3
064-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 0 181 PLAY MP3
065-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ละสัญโญชน์ได้ไม่ยาก 0 203 PLAY MP3
066-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ อนุสัย ๗ 0 209 PLAY MP3
067-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ โยคะ ๔ 0 202 PLAY MP3
068-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ อาสวะ ๓ 0 202 PLAY MP3
069-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ ตัณหา ๓ 0 206 PLAY MP3
070-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ อุปาทานขันธ์ ๕ 0 199 PLAY MP3
071-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ ภพ ๓ 0 200 PLAY MP3
072-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ การแสวงหา ๓ 0 205 PLAY MP3
073-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ กามคุณ ๕ 0 206 PLAY MP3
074-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ นิวรณ์ ๕ 0 199 PLAY MP3
075-ยาถ่ายอันเป็นอริยะ 0 187 PLAY MP3
076-ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม โดยความเป็นอัสสาทะ (นัยที่ ๑) 0 193 PLAY MP3
077-ทุกข์ดับ เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม โดยความเป็นอาทีนวะ (นัยที่ ๑) 0 203 PLAY MP3
078-ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม โดยความเป็นอัสสาทะ (นัยที่ ๒) 0 188 PLAY MP3
079-ทุกข์ดับ เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม โดยความเป็นอาทีนวะ (นัยที่ ๒) 0 193 PLAY MP3
080-ผลของการเห็นอัสสาทะ และนิพพิทาในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ 0 195 PLAY MP3
081-สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ เพื่อละสัญโญชน์ 0 219 PLAY MP3
082-ปฏิปทาเพื่อละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ 0 192 PLAY MP3
083-การน้อมใจเพื่อตัดโอรัมภาคิยสัญโญชน์ 0 183 PLAY MP3
084-สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา 0 206 PLAY MP3
085-สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ 0 201 PLAY MP3
086-ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 0 195 PLAY MP3
087-สิ่งใดไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย 0 203 PLAY MP3
088-ผลของการมีมิตรดี (นัยที่ ๑) 0 171 PLAY MP3
089-ผลของการมีมิตรดี (นัยที่ ๒) 0 168 PLAY MP3
090-ผลของการมีมิตรดี (นัยที่ ๓) 0 179 PLAY MP3
091-ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่น 0 166 PLAY MP3
092-ผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดี 0 173 PLAY MP3
093-อานิสงส์ ของการเจริญสัญญาแบบต่างๆ 0 211 PLAY MP3
094-ความพรากจากโยคะ ๔ 0 133 PLAY MP3
095-อานิสงส์การฟังธรรม และการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรม โดยกาลอันควร 0 147 PLAY MP3
096-ประโยชน์ของการฟังกุศลธรรม 0 154 PLAY MP3
097-ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความไม่เที่ยง 0 136 PLAY MP3
098-ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความเป็นทุกข์ 0 136 PLAY MP3
099-ผลของการพิจารณาเห็นธรรม โดยความเป็นอนัตตา 0 142 PLAY MP3
100-ผลของการพิจารณาเห็นนิพพาน โดยความเป็นสุข 0 142 PLAY MP3
101-ผลของการเจริญอนิจจสัญญา 0 158 PLAY MP3
102-การเห็นเพื่อละสัญโญชน์ 0 155 PLAY MP3
103-การเห็นเพื่อเพิกถอนสัญโญชน์ 0 144 PLAY MP3
104-ธรรมโดยย่อ เพื่อการหลุดพ้น (นัยที่ ๑) 0 114 PLAY MP3
105-ธรรมโดยย่อ เพื่อการหลุดพ้น (นัยที่ ๒) 0 106 PLAY MP3
106-ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผล ของคนเจ็บไข้ 0 115 PLAY MP3
107-เจริญกายคตาสติ เป็นไปเพื่อปัญญา 0 135 PLAY MP3
108-ละอนุสัย ๓ ได้ เพราะละเวทนาได้ 0 104 PLAY MP3
109-ละอนุสัย ๓ ได้เพราะละเวทนาได้ 0 107 PLAY MP3
110-การละเวทนา ๓ 0 355 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง