พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :62-อายตนะภายนอก ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01-เหตุที่เรียกว่า “สัตว์” 0 3904 PLAY MP3
02-เพราะไม่รู้อริยสัจ สัตว์จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ 0 2597 PLAY MP3
03-สัตว์ผู้มีอวิชชา ได้ท่องเที่ยวไปแล้วตลอดกาลยืดยาวนาน 0 2524 PLAY MP3
04-สังสารวัฏ ไม่ปรากฏที่สุด แก่สัตว์ผู้มีอวิชชา 0 2161 PLAY MP3
05-สัตว์ทั้งหลายถูกสังโยชน์ คือ ตัณหา ผูกมัดแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป 0 1927 PLAY MP3
06-หมู่สัตว์ถูกนิวรณ์ คือ อวิชชา หุ้มห่อแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป 0 2051 PLAY MP3
07-วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่แล่นไป ท่องเที่ยวไป 0 1957 PLAY MP3
08-ตัณหา คือ เชื้อแห่งการเกิด 0 1906 PLAY MP3
09-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 1705 PLAY MP3
10-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๑) 0 1737 PLAY MP3
11-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๒) 0 2731 PLAY MP3
12-ภพ ๓ (กามภพ รูปภพ อรูปภพ) 0 1723 PLAY MP3
13-กำเนิด ๔ 0 1583 PLAY MP3
14-คติ ๕ 0 1628 PLAY MP3
15-สัตตาวาส ๙ (ที่อยู่ ที่อาศัยของสัตว์) 0 1533 PLAY MP3
16-วิญญาณฐิติ ๗ (ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ) 0 1484 PLAY MP3
17-การได้อัตตา ๓ อย่าง 0 1517 PLAY MP3
18-การก้าวลงสู่ครรภ์ ๔ 0 1324 PLAY MP3
19-การก้าวลงสู่ครรภ์ของสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ 0 1354 PLAY MP3
20-เมื่อการก้าวลงสู่ครรภ์มีอยู่ นามรูปย่อมมี 0 1217 PLAY MP3
21-การก่อตัวของนามรูปในท้องมารดา 0 1252 PLAY MP3
22-สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร 0 1305 PLAY MP3
23-เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย 0 1291 PLAY MP3
24-พัฒนาการของสัตว์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ สมัยโลกกลับเจริญขึ้น 0 1316 PLAY MP3
25-เพราะระลึกย้อนหลังได้จำกัด จึงมีความเห็นที่ต่างกัน 0 1184 PLAY MP3
26-สัตว์ทั้งหลาย เป็นทายาทแห่งกรรม 0 1249 PLAY MP3
27-หมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรม (นัยที่ ๑) 0 1101 PLAY MP3
28-หมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรม (นัยที่ ๒) 0 1067 PLAY MP3
29-โรคสองอย่าง 0 1136 PLAY MP3
30-เบ็ด ๖ ตัว เพื่อฆ่าสัตว์ทั้งหลาย 0 1336 PLAY MP3
31-สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่ได้ตามปรารถนา 0 1259 PLAY MP3
32-สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ 0 1171 PLAY MP3
33-สัตว์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ 0 1074 PLAY MP3
34-ถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อน ก็ตายเปล่า 0 1078 PLAY MP3
35-ตถาคตสอนเรื่องทุกข์ และความดับไม่เหลือของทุกข์ 0 1156 PLAY MP3
36-ปัญหาที่ไม่ควรถาม (นัยที่ ๑) 0 1173 PLAY MP3
37-ปัญหาที่ไม่ควรถาม (นัยที่ ๒) 0 1131 PLAY MP3
38-พระอรหันต์ไปเกิดหรือไม่ไปเกิด 0 1026 PLAY MP3
39-ตถาคตพ้นแล้วจากอุปาทานขันธ์ ๕ 0 1148 PLAY MP3
40-ความเกิดขึ้น และความดับแห่งทุกข์ 0 1291 PLAY MP3
41-อัตถิตาและนัตถิตา 0 1014 PLAY MP3
42-โสดาบัน เป็นผู้หมดความสงสัย ในฐานะ ๖ ประการ และในอริยสัจ ๔ 0 1063 PLAY MP3
43-สังขตลักษณะ-อสังขตลักษณะ 0 957 PLAY MP3
44-ธรรมชาติ อันไม่เกิดแล้ว อันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้ว มีอยู่ 0 991 PLAY MP3
45-ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละขาดซึ่งภพ 0 1068 PLAY MP3
46-เหตุปัจจัยเพื่อความเศร้าหมอง และความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย 0 968 PLAY MP3
47-ธาตุ ๔ มีอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ 0 1080 PLAY MP3
48-ขันธ์ ๕ มีอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ 0 990 PLAY MP3
49-ความพรากจากโยคะ ๔ 0 961 PLAY MP3
50-ความดับสนิทไม่เหลือของโลก หาพบในกายนี้ 0 944 PLAY MP3
51-ยาถ่ายอันเป็นอริยะ 0 1043 PLAY MP3
52-สิ่งที่ปุถุชนยึดถือ 0 1031 PLAY MP3
53-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ของเรา 0 996 PLAY MP3
54-อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่ของเรา 0 1026 PLAY MP3
55-อายตนะภายนอก ๖ ไม่ใช่ของเรา 0 955 PLAY MP3
56-อะไรๆ ก็ไม่ใช่ของเรา 0 923 PLAY MP3
57-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๑) 0 1000 PLAY MP3
58-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๒) 0 900 PLAY MP3
59-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๓) 0 935 PLAY MP3
60-ย่อมทำลาย ย่อมไม่ก่อขึ้น ย่อมละทิ้ง ย่อมไม่ถือเอาซึ่งขันธ์ ๕ 0 887 PLAY MP3
61-อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 893 PLAY MP3
62-อายตนะภายนอก ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 892 PLAY MP3
63-วิญญาณ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 799 PLAY MP3
64-ผัสสะ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 879 PLAY MP3
65-เวทนา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 820 PLAY MP3
66-สัญญา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 829 PLAY MP3
67-สัญเจตนา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 790 PLAY MP3
68-ตัณหา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 862 PLAY MP3
69-ธาตุ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 884 PLAY MP3
70-เมื่อละอวิชชาได้ ความเห็นว่า เรามีอยู่ ย่อมไม่มี 0 1367 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง