พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01-เหตุที่เรียกว่า “สัตว์” 0 3498 PLAY MP3
02-เพราะไม่รู้อริยสัจ สัตว์จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ 0 2283 PLAY MP3
03-สัตว์ผู้มีอวิชชา ได้ท่องเที่ยวไปแล้วตลอดกาลยืดยาวนาน 0 2220 PLAY MP3
04-สังสารวัฏ ไม่ปรากฏที่สุด แก่สัตว์ผู้มีอวิชชา 0 1980 PLAY MP3
05-สัตว์ทั้งหลายถูกสังโยชน์ คือ ตัณหา ผูกมัดแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป 0 1749 PLAY MP3
06-หมู่สัตว์ถูกนิวรณ์ คือ อวิชชา หุ้มห่อแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป 0 1852 PLAY MP3
07-วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่แล่นไป ท่องเที่ยวไป 0 1751 PLAY MP3
08-ตัณหา คือ เชื้อแห่งการเกิด 0 1697 PLAY MP3
09-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 1530 PLAY MP3
10-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๑) 0 1557 PLAY MP3
11-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๒) 0 2564 PLAY MP3
12-ภพ ๓ (กามภพ รูปภพ อรูปภพ) 0 1532 PLAY MP3
13-กำเนิด ๔ 0 1416 PLAY MP3
14-คติ ๕ 0 1432 PLAY MP3
15-สัตตาวาส ๙ (ที่อยู่ ที่อาศัยของสัตว์) 0 1364 PLAY MP3
16-วิญญาณฐิติ ๗ (ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ) 0 1329 PLAY MP3
17-การได้อัตตา ๓ อย่าง 0 1362 PLAY MP3
18-การก้าวลงสู่ครรภ์ ๔ 0 1158 PLAY MP3
19-การก้าวลงสู่ครรภ์ของสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ 0 1176 PLAY MP3
20-เมื่อการก้าวลงสู่ครรภ์มีอยู่ นามรูปย่อมมี 0 1083 PLAY MP3
21-การก่อตัวของนามรูปในท้องมารดา 0 1090 PLAY MP3
22-สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร 0 1141 PLAY MP3
23-เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย 0 1140 PLAY MP3
24-พัฒนาการของสัตว์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ สมัยโลกกลับเจริญขึ้น 0 1175 PLAY MP3
25-เพราะระลึกย้อนหลังได้จำกัด จึงมีความเห็นที่ต่างกัน 0 1056 PLAY MP3
26-สัตว์ทั้งหลาย เป็นทายาทแห่งกรรม 0 1082 PLAY MP3
27-หมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรม (นัยที่ ๑) 0 975 PLAY MP3
28-หมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรม (นัยที่ ๒) 0 946 PLAY MP3
29-โรคสองอย่าง 0 999 PLAY MP3
30-เบ็ด ๖ ตัว เพื่อฆ่าสัตว์ทั้งหลาย 0 1121 PLAY MP3
31-สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่ได้ตามปรารถนา 0 1085 PLAY MP3
32-สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ 0 1030 PLAY MP3
33-สัตว์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ 0 947 PLAY MP3
34-ถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อน ก็ตายเปล่า 0 932 PLAY MP3
35-ตถาคตสอนเรื่องทุกข์ และความดับไม่เหลือของทุกข์ 0 1006 PLAY MP3
36-ปัญหาที่ไม่ควรถาม (นัยที่ ๑) 0 1005 PLAY MP3
37-ปัญหาที่ไม่ควรถาม (นัยที่ ๒) 0 971 PLAY MP3
38-พระอรหันต์ไปเกิดหรือไม่ไปเกิด 0 885 PLAY MP3
39-ตถาคตพ้นแล้วจากอุปาทานขันธ์ ๕ 0 991 PLAY MP3
40-ความเกิดขึ้น และความดับแห่งทุกข์ 0 1089 PLAY MP3
41-อัตถิตาและนัตถิตา 0 886 PLAY MP3
42-โสดาบัน เป็นผู้หมดความสงสัย ในฐานะ ๖ ประการ และในอริยสัจ ๔ 0 897 PLAY MP3
43-สังขตลักษณะ-อสังขตลักษณะ 0 833 PLAY MP3
44-ธรรมชาติ อันไม่เกิดแล้ว อันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้ว มีอยู่ 0 873 PLAY MP3
45-ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละขาดซึ่งภพ 0 938 PLAY MP3
46-เหตุปัจจัยเพื่อความเศร้าหมอง และความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย 0 849 PLAY MP3
47-ธาตุ ๔ มีอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ 0 919 PLAY MP3
48-ขันธ์ ๕ มีอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ 0 860 PLAY MP3
49-ความพรากจากโยคะ ๔ 0 841 PLAY MP3
50-ความดับสนิทไม่เหลือของโลก หาพบในกายนี้ 0 820 PLAY MP3
51-ยาถ่ายอันเป็นอริยะ 0 892 PLAY MP3
52-สิ่งที่ปุถุชนยึดถือ 0 879 PLAY MP3
53-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ของเรา 0 882 PLAY MP3
54-อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่ของเรา 0 866 PLAY MP3
55-อายตนะภายนอก ๖ ไม่ใช่ของเรา 0 811 PLAY MP3
56-อะไรๆ ก็ไม่ใช่ของเรา 0 804 PLAY MP3
57-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๑) 0 842 PLAY MP3
58-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๒) 0 789 PLAY MP3
59-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๓) 0 794 PLAY MP3
60-ย่อมทำลาย ย่อมไม่ก่อขึ้น ย่อมละทิ้ง ย่อมไม่ถือเอาซึ่งขันธ์ ๕ 0 765 PLAY MP3
61-อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 782 PLAY MP3
62-อายตนะภายนอก ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 767 PLAY MP3
63-วิญญาณ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 704 PLAY MP3
64-ผัสสะ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 721 PLAY MP3
65-เวทนา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 719 PLAY MP3
66-สัญญา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 730 PLAY MP3
67-สัญเจตนา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 674 PLAY MP3
68-ตัณหา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 757 PLAY MP3
69-ธาตุ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 733 PLAY MP3
70-เมื่อละอวิชชาได้ ความเห็นว่า เรามีอยู่ ย่อมไม่มี 0 1142 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง