พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01-เหตุที่เรียกว่า “สัตว์” 0 1025 PLAY MP3
02-เพราะไม่รู้อริยสัจ สัตว์จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ 0 735 PLAY MP3
03-สัตว์ผู้มีอวิชชา ได้ท่องเที่ยวไปแล้วตลอดกาลยืดยาวนาน 0 649 PLAY MP3
04-สังสารวัฏ ไม่ปรากฏที่สุด แก่สัตว์ผู้มีอวิชชา 0 602 PLAY MP3
05-สัตว์ทั้งหลายถูกสังโยชน์ คือ ตัณหา ผูกมัดแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป 0 586 PLAY MP3
06-หมู่สัตว์ถูกนิวรณ์ คือ อวิชชา หุ้มห่อแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป 0 549 PLAY MP3
07-วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่แล่นไป ท่องเที่ยวไป 0 652 PLAY MP3
08-ตัณหา คือ เชื้อแห่งการเกิด 0 464 PLAY MP3
09-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 520 PLAY MP3
10-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๑) 0 487 PLAY MP3
11-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๒) 0 1073 PLAY MP3
12-ภพ ๓ (กามภพ รูปภพ อรูปภพ) 0 493 PLAY MP3
13-กำเนิด ๔ 0 360 PLAY MP3
14-คติ ๕ 0 375 PLAY MP3
15-สัตตาวาส ๙ (ที่อยู่ ที่อาศัยของสัตว์) 0 365 PLAY MP3
16-วิญญาณฐิติ ๗ (ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ) 0 358 PLAY MP3
17-การได้อัตตา ๓ อย่าง 0 444 PLAY MP3
18-การก้าวลงสู่ครรภ์ ๔ 0 336 PLAY MP3
19-การก้าวลงสู่ครรภ์ของสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ 0 324 PLAY MP3
20-เมื่อการก้าวลงสู่ครรภ์มีอยู่ นามรูปย่อมมี 0 339 PLAY MP3
21-การก่อตัวของนามรูปในท้องมารดา 0 384 PLAY MP3
22-สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร 0 377 PLAY MP3
23-เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย 0 292 PLAY MP3
24-พัฒนาการของสัตว์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ สมัยโลกกลับเจริญขึ้น 0 326 PLAY MP3
25-เพราะระลึกย้อนหลังได้จำกัด จึงมีความเห็นที่ต่างกัน 0 332 PLAY MP3
26-สัตว์ทั้งหลาย เป็นทายาทแห่งกรรม 0 320 PLAY MP3
27-หมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรม (นัยที่ ๑) 0 315 PLAY MP3
28-หมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรม (นัยที่ ๒) 0 318 PLAY MP3
29-โรคสองอย่าง 0 311 PLAY MP3
30-เบ็ด ๖ ตัว เพื่อฆ่าสัตว์ทั้งหลาย 0 305 PLAY MP3
31-สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่ได้ตามปรารถนา 0 292 PLAY MP3
32-สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ 0 303 PLAY MP3
33-สัตว์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ 0 332 PLAY MP3
34-ถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อน ก็ตายเปล่า 0 309 PLAY MP3
35-ตถาคตสอนเรื่องทุกข์ และความดับไม่เหลือของทุกข์ 0 339 PLAY MP3
36-ปัญหาที่ไม่ควรถาม (นัยที่ ๑) 0 294 PLAY MP3
37-ปัญหาที่ไม่ควรถาม (นัยที่ ๒) 0 316 PLAY MP3
38-พระอรหันต์ไปเกิดหรือไม่ไปเกิด 0 307 PLAY MP3
39-ตถาคตพ้นแล้วจากอุปาทานขันธ์ ๕ 0 329 PLAY MP3
40-ความเกิดขึ้น และความดับแห่งทุกข์ 0 306 PLAY MP3
41-อัตถิตาและนัตถิตา 0 318 PLAY MP3
42-โสดาบัน เป็นผู้หมดความสงสัย ในฐานะ ๖ ประการ และในอริยสัจ ๔ 0 284 PLAY MP3
43-สังขตลักษณะ-อสังขตลักษณะ 0 309 PLAY MP3
44-ธรรมชาติ อันไม่เกิดแล้ว อันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้ว มีอยู่ 0 274 PLAY MP3
45-ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละขาดซึ่งภพ 0 270 PLAY MP3
46-เหตุปัจจัยเพื่อความเศร้าหมอง และความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย 0 292 PLAY MP3
47-ธาตุ ๔ มีอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ 0 291 PLAY MP3
48-ขันธ์ ๕ มีอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ 0 315 PLAY MP3
49-ความพรากจากโยคะ ๔ 0 286 PLAY MP3
50-ความดับสนิทไม่เหลือของโลก หาพบในกายนี้ 0 293 PLAY MP3
51-ยาถ่ายอันเป็นอริยะ 0 319 PLAY MP3
52-สิ่งที่ปุถุชนยึดถือ 0 234 PLAY MP3
53-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ของเรา 0 289 PLAY MP3
54-อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่ของเรา 0 212 PLAY MP3
55-อายตนะภายนอก ๖ ไม่ใช่ของเรา 0 215 PLAY MP3
56-อะไรๆ ก็ไม่ใช่ของเรา 0 186 PLAY MP3
57-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๑) 0 189 PLAY MP3
58-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๒) 0 203 PLAY MP3
59-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๓) 0 175 PLAY MP3
60-ย่อมทำลาย ย่อมไม่ก่อขึ้น ย่อมละทิ้ง ย่อมไม่ถือเอาซึ่งขันธ์ ๕ 0 195 PLAY MP3
61-อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 181 PLAY MP3
62-อายตนะภายนอก ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 175 PLAY MP3
63-วิญญาณ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 163 PLAY MP3
64-ผัสสะ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 182 PLAY MP3
65-เวทนา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 176 PLAY MP3
66-สัญญา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 182 PLAY MP3
67-สัญเจตนา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 210 PLAY MP3
68-ตัณหา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 194 PLAY MP3
69-ธาตุ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 236 PLAY MP3
70-เมื่อละอวิชชาได้ ความเห็นว่า เรามีอยู่ ย่อมไม่มี 0 183 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง