พุทธวจน: เสียง

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :159-ปฏิจจสมุปบาท ที่ซ้อนอยู่ในปฏิจจสมุปบาท


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-การทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท หลังการตรัสรู้ 0 13744 PLAY MP3
002-สิ่งที่เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท 0 8223 PLAY MP3
003-เห็นปฏิจจสมุปบาท คือเห็นพระพุทธองค์ 0 7023 PLAY MP3
004-ปฏิจจสมุปบาท คืออริยญายธรรม 0 6310 PLAY MP3
005-คนเราจิตยุ่ง เพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท 0 5924 PLAY MP3
006-ปฏิจจสมุปบาท เป็นชื่อแห่งทางสายกลาง 0 5930 PLAY MP3
007-ทรงแนะนำอย่างยิ่ง ให้ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาท 0 5876 PLAY MP3
008-คนเราไม่ปรินิพพานในทิฏฐธรรม เพราะไม่สามารถตัดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท 0 6199 PLAY MP3
009-ความหมายของปฏิจจสมุปบาท แต่ละอาการ 0 6160 PLAY MP3
010-ปฏิจจสมุปบาทแต่ละอาการ 0 5305 PLAY MP3
011-ทรงขยายความปฏิจจสมุปบาท อย่างวิธีถามตอบ 0 4987 PLAY MP3
012-ปัจจยาการแม้เพียงอาการเดียว ก็ยังตรัสเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท 0 4840 PLAY MP3
013-แม้แสดงเพียงผัสสะให้เกิดเวทนา ก็ยังเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท 0 4186 PLAY MP3
014-ทรงเปรียบปฏิจจสมุปบาทด้วยการขึ้นลง ของน้ำทะเล 0 4347 PLAY MP3
015-การเห็นปฏิจจสมุปบาท ชื่อว่าการเห็นธรรม 0 3694 PLAY MP3
016-ปฏิจจสมุปบาทคือกฎแห่งธรรมฐิติ- ธรรมนิยาม 0 4319 PLAY MP3
017-ปฏิจจสมุปบาท เป็นเรื่องลึกและดูลึก 0 3367 PLAY MP3
018-ปฏิจจสมุปบาท เป็นเรื่องลึกซึ้ง เท่ากับเรื่องนิพพาน 0 3504 PLAY MP3
019-นรกเพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทร้อนยิ่งกว่านรกไหนหมด 0 3467 PLAY MP3
020-ผู้แสดงธรรมโดยหลักปฏิจจสมุปบาทเท่านั้น จึงชื่อว่า เป็นธรรมกถึก 0 3255 PLAY MP3
021-ปฏิจจสมุปบาท ทำให้อยู่เหนือความมี และความไม่มีของสิ่งทั้งปวง 0 3267 PLAY MP3
022-ไม่มีผู้นั้น หรือผู้อื่น ในปฏิจจสมุปบาท 0 3320 PLAY MP3
023-กายนี้ไม่ใช่ของใคร เป็นเพียงกระแสปฏิจจสมุปบาท 0 3500 PLAY MP3
024-ปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่ทรงแสดง เพื่อไม่ให้รู้สึกว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา 0 3337 PLAY MP3
025-ปฏิจจสมุปบาท มีหลักว่า “ไม่มีตนเอง ไม่มีผู้อื่น ที่ก่อสุขและทุกข์” 0 3045 PLAY MP3
026-การรู้ปฏิจจสมุปบาท เป็นหลักการพยากรณ์อรหัตตผล 0 3032 PLAY MP3
027-เรื่องปฏิจจสมุปบาท คือเรื่องอริยสัจ 0 3087 PLAY MP3
028-ปฏิจจสมุปบาททุกอาการมีลักษณะแห่งความเป็นอริยสัจสี่ 0 3033 PLAY MP3
029-ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งแสดงการก่อขึ้นแห่งทุกข์ 0 2655 PLAY MP3
030-ปฏิจจสมุปบาทซึ่งแสดงการดับลงแห่งทุกข์ 0 2753 PLAY MP3
031-อริยสัจในรูปแห่งปฏิจจสมุปบาทมีในขณะแห่งเวทนา 0 2715 PLAY MP3
032-อาการที่ยุ่งยากที่สุดของปฏิจจสมุปบาทคืออาการของตัณหา 0 2732 PLAY MP3
033-ความเหนียวแน่นของสัสสตทิฏฐิ ปิดบังการเห็นอริยสัจสี่ 0 2614 PLAY MP3
034-นัตถิกทิฏฐิปิดบังการเห็นอริยสัจสี่ 0 2483 PLAY MP3
035-ปฏิจจสมุปบาทรวมอยู่ในบรรดาเรื่องที่ใครคัดค้านไม่ได้ 0 2464 PLAY MP3
036-ปฏิจจสมุปบาทมีเมื่อมีการกระทบทางอายตนะ 0 2544 PLAY MP3
037-ปฏิจจสมุปบาทดับได้กลางสาย 0 2449 PLAY MP3
038-นันทิเกิดเมื่อใด ก็มีปฏิจจสมุปบาทเมื่อนั้น 0 2304 PLAY MP3
039-นันทิดับเมื่อใด ปฏิจจสมุปบาทดับเมื่อนั้น 0 2310 PLAY MP3
040-ในภาษาปฏิจจสมุปบาท กรรมให้ผล ในอัตตภาพที่กระทำกรรม 0 2247 PLAY MP3
041-เห็นปฏิจจสมุปบาท คือฉลาดในเรื่องกรรม 0 2253 PLAY MP3
042-นามรูปหยั่งลง เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรมโดยความเป็นอัสสาทะ 0 2256 PLAY MP3
043-นามรูปไม่หยั่งลง เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรมโดยความเป็นอาทีนวะ 0 2155 PLAY MP3
044-ปฏิจจสมุปบาท ที่ตรัสระคนกับปัญจุปาทานขันธ์ 0 2443 PLAY MP3
045-ปฏิจจสมุปบาทจะมีได้แก่ทารก เฉพาะที่โตขึ้นถึงขนาดรู้สึกยึดถือในเวทนา 0 2224 PLAY MP3
046-ปัจจยาการแห่งเวทนา โดยละเอียด 0 2112 PLAY MP3
047-อายตนะ คือ จุดตั้งต้นของปฏิจจสมุปบาท 0 2173 PLAY MP3
048-การเกิดขึ้นแห่งไตรทวารขึ้นอยู่กับการเกิดขึ้นแห่งอวิชชาของปฏิจจสมุปบาท 0 2067 PLAY MP3
049-อวิชชาสัมผัส คือต้นเหตุอันแท้จริงของปฏิจจสมุปบาท 0 2299 PLAY MP3
050-นามรูปก้าวลง เมื่ออนุสัยก่อขึ้น 0 2218 PLAY MP3
051-ตัณหาเกิดขึ้น เมื่ออนุสัยก่อขึ้น 0 2104 PLAY MP3
052-ภพใหม่เกิดขึ้น เมื่ออนุสัยก่อขึ้น 0 1948 PLAY MP3
053-การหยั่งลงแห่งวิญญาณเกิดมีขึ้น เมื่อเห็นสัญโญชนิยธรรมโดยความเป็นอัสสาทะ 0 1964 PLAY MP3
054-การหยั่งลงแห่งวิญญาณไม่มี เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรมโดยความเป็นอาทีนวะ 0 1989 PLAY MP3
055-การเกิดแห่งโลก คือการเกิดแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาท ที่เกิดขึ้นในใจคน ทุกคราวไป 0 1955 PLAY MP3
056-การดับแห่งโลก คือการดับแห่งกระแสปฏิจจสมุปทาท ที่ดับลงในใจคน ทุกคราวไป 0 1944 PLAY MP3
057-ทรงแสดงอัตตวาทุปาทานในลักษณะแห่งปฏิจจสมุปบาท 0 2007 PLAY MP3
058-เวทนาในปฏิจจสมุปบาท ให้เกิดอนุสัยสาม 0 1865 PLAY MP3
059-ปฏิจจสมุปบาทแห่งการเกิดสังขาร ๔ ประเภท 0 1797 PLAY MP3
060-การดับตัณหาเสียได้ก่อนแต่จะเกิดอุปาทาน 0 1890 PLAY MP3
061-การสิ้นกรรม ตามแบบของปฏิจจสมุปบาท 0 1838 PLAY MP3
062-อายตนะยังไม่ทำหน้าที่ ปัญจุปาทานขันธ์ ก็ยังไม่เกิด 0 1863 PLAY MP3
063-ปัญจุปาทานขันธ์เพิ่งจะมี เมื่อเกิดเวทนาในปฏิจจสมุปบาท 0 1645 PLAY MP3
064-การเกิดแห่งโลก คือการเกิดแห่งปฏิจจสมุปบาท 0 1625 PLAY MP3
065-ทุกข์เกิดเพราะเห็นอุปาทานิยธรรม โดยความเป็นอัสสาทะ 0 1627 PLAY MP3
066-ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม โดยความเป็นอัสสาทะ 0 1545 PLAY MP3
067-แดนเกิดดับแห่งทุกข์ โรค ชรา มรณะ 0 1816 PLAY MP3
068-การดับแห่งโลก คือการดับแห่งปฏิจจสมุปบาท 0 1493 PLAY MP3
069-ปฏิจจสมุปบาท (นิโรธวาร) ที่ตรัสอย่างเข้าใจง่ายที่สุด 0 1546 PLAY MP3
070-ทุกข์ดับ เพราะเห็นอุปาทานิยธรรม โดยความเป็นอาทีนวะ 0 1544 PLAY MP3
071-ทุกข์ดับ เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม โดยความเป็นอาทีนวะ 0 1434 PLAY MP3
072-ตรัสว่า เรื่องปฏิจจสมุปบาท เป็นเบื้องต้น แห่งพรหมจรรย์ 0 1433 PLAY MP3
073-ผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท ยังมีหน้าที่ ต้องเที่ยวแสวงหาครู 0 1450 PLAY MP3
074-ผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท ยังมีหน้าที่ ต้องทำการศึกษา 0 1403 PLAY MP3
075-ผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท ยังมีหน้าที่ ต้องบำเพ็ญโยคะ 0 1380 PLAY MP3
076-ผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท ยังมีหน้าที่ ต้องประกอบฉันทะ 0 1415 PLAY MP3
077-ผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท ยังมีหน้าที่ ต้องบำเพ็ญอุสโสฬหี 0 1491 PLAY MP3
078-ผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท ยังมีหน้าที่ ต้องบำเพ็ญอัปปฏิวานี 0 1495 PLAY MP3
079-ผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท ยังมีหน้าที่ ต้องประกอบความเพียรแผดเผากิเลส 0 1433 PLAY MP3
080-ผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท ยังมีหน้าที่ ต้องประกอบวิริยะ 0 1423 PLAY MP3
081-ผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท ยังมีหน้าที่ ต้องประกอบการกระทำอันติดต่อ 0 1264 PLAY MP3
082-ผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท ยังมีหน้าที่ ต้องอบรมสติ 0 1453 PLAY MP3
083-ผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท ยังมีหน้าที่ ต้องอบรมสัมปชัญญะ 0 1456 PLAY MP3
084-ผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท ยังมีหน้าที่ ต้องบำเพ็ญความไม่ประมาท 0 1261 PLAY MP3
085-ทรงมุ่งหมายให้ปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องการปฏิบัติ 0 1253 PLAY MP3
086-การหลีกเร้นทำให้ง่ายแก่การรู้ปฏิจจสมุปบาท 0 1329 PLAY MP3
087-การคิดค้นปฏิจจสมุปบาท ก็คือการเดินตามอริยอัฏฐังคิกมรรค 0 1212 PLAY MP3
088-ปฏิบัติเพื่อการดับปฏิจจสมุปบาท ชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 0 1211 PLAY MP3
089-การดับทุกข์มีได้ด้วยการคบสัปปบุรุษ 0 1197 PLAY MP3
090-ผัสสะ คือนิทานสัมภวะส่วนมากของนิพเพธิกธรรม 0 1302 PLAY MP3
091-ปฏิจจสมุปบาทแห่งการกำจัดอุปสรรคขณะเจริญสติปัฏฐาน 0 1351 PLAY MP3
092-ปฏิจจสมุปบาท เพื่อสามัญญผลในปัจจุบัน 0 1290 PLAY MP3
094-ปฏิจจสมุปบาท เป็นสิ่งที่ต้องเห็นด้วยยถาภูตสัมมัปปัญญา 0 1374 PLAY MP3
095-แม้การทำความเพียรในที่สงัด ก็ยังต้องปรารภขันธ์ห้า ตามวิธีการของปฏิจจสมุปบาท 0 1227 PLAY MP3
096-แม้สุขทุกข์ในภายใน ก็เกิดขึ้นเพราะปรารภขันธ์ห้า 0 1244 PLAY MP3
097-ต้นเงื่อนของปฏิจจสมุปบาท ละได้ด้วยการเห็นธรรมทั้งปวงว่าไม่ควรยึดมั่น 0 1343 PLAY MP3
098-ต้นเงื่อน แห่งปฏิจจสมุปบาท ละได้ด้วยการเห็นอนิจจัง 0 1412 PLAY MP3
099-อาการแห่งอนิจจัง โดยละเอียด 0 1271 PLAY MP3
100-เคล็ดลับในการปิดกั้นทางเกิดแห่งปฏิจจสมุปบาท 0 1412 PLAY MP3
101-การพิจารณาปัจจัยในภายใน คือการพิจารณาปฏิจจสมุปบาท 0 1275 PLAY MP3
102-ธรรมปฏิบัติในรูปของปฏิจจสมุปบาท แห่งการละองค์สามตามลำดับ 0 1360 PLAY MP3
103-วิธีปฏิบัติต่ออาหารสี่ในลักษณะที่เป็นปฏิจจสมุปบาท 0 1292 PLAY MP3
104-การพิจารณาสภาวธรรม ตามวิธีปฏิจจสมุปบาทกระทั่งวาระสุดท้าย 0 1238 PLAY MP3
105-อนุสัยไม่อาจจะเกิด เมื่อรู้เท่าทันเวทนา ในปฏิจจสมุปบาท 0 1208 PLAY MP3
106-ปฏิจจสมุปบาทสลายตัว เมื่อรู้แจ้งธรรมห้า อันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน 0 1118 PLAY MP3
107-ญาณวัตถุ ๔๔ ในปฏิจจสมุปบาท เพื่อความเป็นโสดาบัน 0 1211 PLAY MP3
108-ญาณวัตถุ ๗๗ ในปฏิจจสมุปบาท เพื่อความเป็นโสดาบัน 0 1124 PLAY MP3
109-การรู้ปฏิจจสมุปบาท ไม่เกี่ยวกับการบรรลุอภิญญาเลยก็ได้ 0 1138 PLAY MP3
110-ปฏิจจสมุปบาทรอบสุดท้ายของคนเรา 0 1195 PLAY MP3
111-จิตสัตว์ยุ่งเป็นปม เพราะไม่เห็นแจ้งปฏิจจสมุปบาท 0 1311 PLAY MP3
112-ผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท โดยอาการแห่งอริยสัจสี่ ไม่สามารถก้าวล่วงปฏิจจสมุปปันนธรรม 0 1203 PLAY MP3
113-สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าใจปฏิจจสมุปบาท ยึดถือกายเป็นตัวตน 0 1084 PLAY MP3
114-ทิฏฐิและการหยั่งลงแห่งทิฏฐิ เนื่องมาจากการยึดซึ่งขันธ์ทั้งห้า 0 1404 PLAY MP3
115-ไม่ควบคุมรากฐานแห่งปฏิจจสมุปบาทจึงเกิดทุกข์ 0 1075 PLAY MP3
116-คนพาลกับบัณฑิตต่างกันโดยหลักปฏิจจสมุปบาท 0 1284 PLAY MP3
117-เป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะ ขึ้นอยู่กับการรู้หรือไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทโดยนัยสี่ 0 1138 PLAY MP3
118-เป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะ ขึ้นอยู่กับการรู้หรือไม่รู้ชรามรณะโดยนัยสี่ 0 980 PLAY MP3
119-เป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะ ขึ้นอยู่กับการรู้หรือไม่รู้ชาติโดยนัยสี่ 0 1092 PLAY MP3
120-เป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะ ขึ้นอยู่กับการรู้หรือไม่รู้ภพโดยนัยสี่ 0 1110 PLAY MP3
121-เป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะ ขึ้นอยู่กับการรู้หรือไม่รู้อุปาทานโดยนัยสี่ 0 1069 PLAY MP3
122-เป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะ ขึ้นอยู่กับการรู้หรือไม่รู้ตัณหาโดยนัยสี่ 0 1126 PLAY MP3
123-เป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะ ขึ้นอยู่กับการรู้หรือไม่รู้เวทนาโดยนัยสี่ 0 1184 PLAY MP3
124-เป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะ ขึ้นอยู่กับการรู้หรือไม่รู้ผัสสะโดยนัยสี่ 0 1169 PLAY MP3
125-เป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะ ขึ้นอยู่กับการรู้หรือไม่รู้สฬายตนะโดยนัยสี่ 0 1176 PLAY MP3
126-เป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะ ขึ้นอยู่กับการรู้หรือไม่รู้นามรูปโดยนัยสี่ 0 1162 PLAY MP3
127-เป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะ ขึ้นอยู่กับการรู้หรือไม่รู้ วิญญาณโดยนัยสี่ 0 1164 PLAY MP3
128-เป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะ ขึ้นอยู่กับการรู้หรือไม่รู้สังขารโดยนัยสี่ 0 1041 PLAY MP3
129-การคุ้มครองผัสสายตนะ ๖ 0 1152 PLAY MP3
130-ปฏิจจสมุปบาทอาการหนึ่ง (นันทิให้เกิดทุกข์) ถ้าเห็นแล้วทำให้หยุดความมั่นหมาย 0 1311 PLAY MP3
131-พอรู้ปฏิจจสมุปบาท ก็หายตาบอดอย่างกระทันหัน 0 1019 PLAY MP3
132-เพราะรู้ปฏิจจสมุปบาท จึงหมดความสงสัยเรื่องตัวตนทั้ง ๓ กาล 0 979 PLAY MP3
133-การรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท ทำให้หมดปัญหาเกี่ยวกับขันธ์ในอดีตและอนาคต 0 999 PLAY MP3
134-ผลอานิสงส์ พิเศษ ๘ ประการ ของการเห็นปฏิจจสมุปบาท 0 1120 PLAY MP3
135-ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาท โดยอาการแห่งอริยสัจทั้งสี่ ย่อมสามารถก้าวล่วงปฏิจจสมุปปันนธรรม 0 1101 PLAY MP3
136-อานิสงส์ ของการถึงพร้อมด้วยทัสสนทิฏฐิ 0 1313 PLAY MP3
137-ผู้เสร็จกิจในปฏิจจสมุปบาท ชื่อว่าผู้บรรลุนิพพาน ในปัจจุบัน 0 1077 PLAY MP3
138-อานิสงส์สูงสุด ของการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอย่างถูกวิธี 0 1094 PLAY MP3
139-อุปะปริกขีในปฏิจจสมุปบาท เป็นอุดมบุรุษ 0 1090 PLAY MP3
140-ภัยทั้งหลายใดๆก็ตาม ย่อมไม่เกิดจากบัณฑิต 0 1020 PLAY MP3
141-ทรงเดินตามรอย แห่งพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ 0 1313 PLAY MP3
142-การคิดค้นปฏิจจสมุปบาท ก่อนการตรัสรู้ 0 980 PLAY MP3
143-การคิดค้นปฏิจจสมุปบาท ของพระพุทธเจ้าในอดีต ๖ พระองค์ 0 1019 PLAY MP3
144-ทรงบันลือสีหนาท เพราะทรงรู้ปัจจัยแห่งความเกิดและความดับ 0 1020 PLAY MP3
145-ทรงพยากรณ์แต่อริยญายธรรมเท่านั้น 0 970 PLAY MP3
146-ทรงชักชวนวิงวอนเหลือประมาณ ในความเพียรเพื่อกิจเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 0 967 PLAY MP3
147-ทรงแสดงธรรมเนื่องด้วยปฏิจจสมุปบาท มีความงามเบื้องต้น - ท่ามกลาง - เบื้องปลาย 0 1060 PLAY MP3
148-ศาสดาและสาวก ย่อมมีการกล่าวตรงกันในเรื่องปฏิจจสมุปบาท 0 1068 PLAY MP3
149-ทรงกำชับสาวกให้เล่าเรียนปฏิจจสมุปบาท 0 942 PLAY MP3
150-ไม่รู้เรื่องรากฐานแห่งปฏิจจสมุปบาท ก็ยังไม่ใช่สาวกในศาสนานี้ 0 1081 PLAY MP3
151-อริยสาวก ย่อมรู้ปฏิจจสมุปบาท โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่น 0 1004 PLAY MP3
152-อริยญายธรรมคือการรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท 0 961 PLAY MP3
153-การสนทนาของพระมหาสาวก (เรื่องปฏิจจสมุปบาท) 0 1029 PLAY MP3
154-เวทนาของปุถุชน ต่างจากของอริยสาวก 0 1026 PLAY MP3
155-อริยสาวกรู้ความเกิดและความดับของโลกอย่างไม่มีที่สงสัย 0 1255 PLAY MP3
156-พระโสดาบัน คือผู้เห็นชัดปฏิจจสมุปบาท โดยวิธีแห่งอริยสัจสี่ 0 1044 PLAY MP3
157-โสตาปัตติยังคะขึ้นอยู่กับการรู้ปฏิจจสมุปบาทของอริยสาวก 0 955 PLAY MP3
158-สามัญญผลในพุทธศาสนา เทียบกันไม่ได้ กับในลัทธิอื่น 0 1000 PLAY MP3
159-ปฏิจจสมุปบาท ที่ซ้อนอยู่ในปฏิจจสมุปบาท 0 1046 PLAY MP3
160-ปฏิจจสมุปบาทแบบที่ตรัสโดยพระพุทธเจ้าวิปัสสี 0 1128 PLAY MP3
161-ปฏิจจสมุปบาทแบบที่ตรัสเหมือนแบบของพระพุทธเจ้าวิปัสสี 0 1102 PLAY MP3
162-ปฏิจจสมุปบาทแบบที่ตั้งต้นด้วย อารัมมณเจตน-ปกัปปน-อนุสยะ 0 1013 PLAY MP3
163-ปฏิจจสมุปบาท (สมุทยวาร) ที่ตรัสอย่างย่อที่สุด 0 1011 PLAY MP3
164-ปฏิจจสมุปบาท (ทั้งสมุทยะและนิโรธวาร) ที่ตรัสอย่างสั้นที่สุด 0 1009 PLAY MP3
165-ปฏิจจสมุปบาทแห่งอาหารสี่ 0 924 PLAY MP3
166-ปฏิจจสมุปบาทแห่งอาหารสี่ เพื่อภูตสัตว์ และ สัมภเวสีสัตว์ 0 1051 PLAY MP3
167-ปฏิจจสมุปบาท แห่ง อภัททกาลกิริยา (ตายชั่ว) 0 1106 PLAY MP3
168-ปฏิจจสมุปบาท แห่งทุพพลภาวะ ของมนุษย์ 0 1153 PLAY MP3
169-ปฏิจจสมุปบาท แห่ง มิคสัญญีสัตถันตรกัปป์ 0 1092 PLAY MP3
170-ปฏิจจสมุปบาทแห่งอารัมมณลาภนานัตตะ 0 964 PLAY MP3
171-ปฏิจจสมุปบาท แห่งการปฏิบัติผิดโดยไตรทวาร 0 1064 PLAY MP3
172-ปฏิจจสมุปบาท แห่งการปฏิบัติชอบโดยไตรทวาร 0 949 PLAY MP3
173-ปฏิจจสมุปบาท แห่ง การรบราฆ่าฟันกัน 0 1093 PLAY MP3
175-ปฏิจจสมุปบาท แห่ง การอยู่อย่างมี “เพื่อนสอง” 0 1081 PLAY MP3
176-ปฏิจจสมุปบาท แห่งการอยู่อย่าง “คนเดียว” 0 1012 PLAY MP3
177-ปฏิจจสมุปบาท แห่ง การอยู่ด้วยความประมาท 0 1072 PLAY MP3
178-ปฏิจจสมุปบาท แห่ง ปปัญจสัญญาสังขาสมุทาจรณะ 0 1138 PLAY MP3
179-ปฏิจจสมุปบาทแห่งปปัญจสัญญา อันทำความเนิ่นช้า แก่การละอนุสัย 0 1152 PLAY MP3
180-ปฏิจจสมุปบาท แห่ง การดับปปัญจสัญญาสังขาร 0 1135 PLAY MP3
181-ปฏิจจสมุปบาท ที่ยิ่งกว่าปฏิจจสมุปบาท 0 997 PLAY MP3
182-ปฏิจจสมุปบาท แห่ง อาหารของอวิชชา 0 1082 PLAY MP3
183-ปฏิจจสมุปบาท แห่งอาหารของภวตัณหา 0 1053 PLAY MP3
184-ปฏิจจสมุปบาท แห่ง อาหารของวิชชาและวิมุตติ 0 971 PLAY MP3
185-ปฏิจจสมุปบาทแห่งวิชชาและวิมุตติ 0 1064 PLAY MP3
186-ปฏิจจสมุปบาท แห่ง ปฏิสรณาการ 0 989 PLAY MP3
187-ปฏิจจสมุปบาท แห่ง สัจจานุโพธ และผลถัดไป 0 908 PLAY MP3
188-ปฏิจจสมุปบาทแห่งการอยู่ด้วยความประมาทของอริยสาวก 0 1049 PLAY MP3
189-ปฏิจจสมุปบาท แห่งการขาดที่อิงอาศัยสำหรับวิมุตติญาณทัสสนะ 0 1040 PLAY MP3
190-ปฏิจจสมุปบาทเพื่อความสมบูรณ์แห่งอรหัตตผล 0 909 PLAY MP3
191-ปฏิจจสมุปบาท แห่ง บรมสัจจะ 0 873 PLAY MP3
192-ปฏิจจสมุปบาท แห่ง สุวิมุตตจิต 0 947 PLAY MP3
193-ปฏิจจสมุปบาท แห่ง การปรินิพพานเฉพาะตน 0 949 PLAY MP3
194-ปฏิจจสมุปบาท แห่ง การดับอุปาทานสี่ 0 928 PLAY MP3
195-ปฏิจจสมุปบาท แห่ง ความสิ้นสุดของโลก 0 1248 PLAY MP3
196-สัมมาทิฏฐิ คือ ทิฏฐิที่ปราศจากอัตถิตาและนัตถิตา 0 1031 PLAY MP3
197-ปฏิจจสมุปบาท มีหลักว่า“ไม่มีตนเอง ไม่มีผู้อื่น ที่ก่อทุกข์” 0 946 PLAY MP3
198-แม้ทุกข์ในลัทธิทั้งหลายอื่น ก็มีผัสสะเป็นจุดตั้งต้น 0 978 PLAY MP3
199-พวกกัมมวาทีทุกพวก กับหลักปฏิจจสมุปบาท 0 989 PLAY MP3
200-เงื่อนงำที่อาจนำไปสู่สัสสตทิฏฐิหรืออุจเฉททิฏฐิ ในอาการหนึ่ง ๆ ของปฏิจจสมุปบาท 0 985 PLAY MP3
201-โลกายตะ ๔ ชนิด ที่ทรงปฏิเสธ 0 908 PLAY MP3
202-ทิฏฐิชั้นหัวหน้า ๑๘ อย่าง ล้วนแต่ปรารภธรรมที่เป็นฐานะ ๖ อย่าง 0 1103 PLAY MP3
203-ทิฏฐิ ๒๖ อย่าง ล้วนแต่ปรารภขันธ์ห้า 0 1067 PLAY MP3
204-อันตคาหิกทิฏฐิ สิบ ๒,๒๐๐ นัย ล้วนแต่เป็นไปในขันธ์ห้า ล้วนแต่ปิดบังการเห็นปฏิจจสมุปบาท 0 983 PLAY MP3
205-ผัสสะ คือปัจจัยแห่งทิฏฐิ ๖๒ 0 943 PLAY MP3
206-ทิฏฐิ ๖๒ เป็นเพียงความรู้สึกผิด ๆ ของผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท 0 962 PLAY MP3
207-ผัสสะ (แห่งปฏิจจสมุปบาท) คือที่มาของทิฏฐิ ๖๒ 0 1051 PLAY MP3
208-ทิฏฐิ ๖๒ เป็นผลของการไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท 0 999 PLAY MP3
209-ถ้ารู้ปฏิจจสมุปบาท ก็จะไม่เกิดทิฏฐิอย่างพวกตาบอดคลำช้าง 0 896 PLAY MP3
210-ทรงขยายความปฏิจจสมุปบาท อย่างประหลาด 0 985 PLAY MP3
211-ธาตุ ๓ อย่าง เป็นที่ตั้งแห่งความเป็นไปได้ของปฏิจจสมุปบาท 0 1065 PLAY MP3
212-ปฏิจจสมุปบาท คือเรื่องความไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา 0 1060 PLAY MP3
213-ที่สุดแห่งปฏิจจสมุปบาท คือที่สุดแห่งภพ 0 1058 PLAY MP3
214-ธรรมไหลไปสู่ธรรม โดยไม่ต้องมีใครเจตนา 0 1277 PLAY MP3
215-แม้พระพุทธองค์ก็ทรงสาธยายปฏิจจสมุปบาท 0 3511 PLAY MP3
216-เรื่องปฏิจจสมุปบาทรวมอยู่ในเรื่องที่พุทธบริษัทควรทำสังคีติ 0 1346 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง