พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม
  การอยู่ป่ากับการเจริญสมาธิ สำหรับภิกษุบางรูป

 2. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  03. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  077-อริยสัจสี่โดยสังเขป (นัยทั่วไป)

 4. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  504_Anacame20161106_1 ธาตุต่างๆ เชื่อมโยงไปถึงรูป อรูป สังโยชน์

 5. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  217-ภพโดยวิภาค สามอย่าง

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  สิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอน มีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมากนัก

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  068-เหตุให้ทุคติปรากฏ

 8. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  357-สมาธิที่มีผลเป็นความไม่มีอหังการะมมังการะมานานุสัย

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  001-ทาน (การให้) เป็นอย่างไร

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๒ ฉบับ เดรัจฉานวิชา
  11-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุ บอกคุณวิเศษให้กับผู้ที่ไม่ใช่นักบวช

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้