พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. สังกัปปะราคะ (ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึก) คือกามของคนเรา
  011-20170205_1_เหตุที่สัตว์กลัวหรือไม่กลัว หวาดสะดุ้งต่อความ

 2. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  006-ความอยากเป็นเหตุแห่งความทุกข์

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  สังฆทานดีกว่า

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  088-ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรมโดยความเป็นอัสสาทะ (นัยที่๒)

 5. พุทธวจนฉบับ ๒๐ สังโยชน์ อ่านโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
  092-ผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดี

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  04-เป็นสกทาคามี ได้กายชั้นดุสิต

 7. ธรรมบรรยาย จิต มโน วิญญาณ
  03.เรื่องมโน ธัมมารมณ์ มโนวิญญาณ๑

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  02-สกทาคามีในภพมนุษย์

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  056 - ทรงเที่ยวแสวงหาเพื่อความตรัสรู้

 10. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  014-มนุษย์เป็นอันมาก ได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิด ๆ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้