พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  010-หลักการดำรงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันหน้า

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  026-ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 7)

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  114-ที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียร

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  1 - บทนำสาธยายธรรม

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  092-ผลของการเจริญอรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยง

 6. ลัด สั้น ตรง
  08-ยืนยันอนุสาสนีปาฏิหาริย์จากการได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต_๑

 7. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  144-ทรงบันลือสีหนาท เพราะทรงรู้ปัจจัยแห่งความเกิดและความดับ

 8. ขุมทรัพย์ จากพระโอษฐ์ แผ่น๑
  003-หมวดที่ 3

 9. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  608_Anacame20170218_1 กลุ่มของสังโยชน์ เชื่อมโยงอนาคามี และตอบคำถาม

 10. พุทธวจนฉบับ ๒๐ สังโยชน์ อ่านโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
  092-ผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดี

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้