พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  159 - บุรพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุษ

 2. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  148-ศาสดาและสาวก ย่อมมีการกล่าวตรงกันในเรื่องปฏิจจสมุปบาท

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  158 - เคยบังเกิดเป็นช่างทำรถ

 4. รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ กรรม
  กรรม 08

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  157 - เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ ชื่อเวลามะ

 6. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  091-ปฏิจจสมุปบาทแห่งการกำจัดอุปสรรคขณะเจริญสติปัฏฐาน

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  156 - เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิต สอนการบูชายัญญ์

 8. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  016-ปฏิจจสมุปบาทคือกฎแห่งธรรมฐิติ- ธรรมนิยาม

 9. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  173-ปฏิจจสมุปบาท แห่ง การรบราฆ่าฟันกัน

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  69 - เรื่องที่-65 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 8

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้