พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ธรรมบรรยาย สัตว์
  18 D036_live20190317_1 ทบทวนพระสูตร นัยความยึดถือในความเป็นตัวตน และตอบคำถามข้อธรรมประเด็นต่างๆ

 2. ธรรมบรรยาย สัตว์
  15 สัตตานัง นิพพาน สังขตะ อสังขตะ ขันธ์๕

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  24-ความหมายของกามและกามคุณ

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  019-สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  011-สังคหวัตถุ (ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์)

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  073-อัสสาทะและอาทีนวะของสังขาร

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  04-สังสารวัฏ ไม่ปรากฏที่สุด แก่สัตว์ผู้มีอวิชชา

 8. สังกัปปะราคะ (ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึก) คือกามของคนเรา
  003-เรื่องที่ควรคิด...ให้คิดเรื่องกุศล ,อริยสัจ ๔ ,การหลีกออก

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม
  ศีล ๕

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  106-เหตุสำเร็จความปรารถนา (นัยที่ 1)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้