พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  054-กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำ

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  24-ความหมายของกามและกามคุณ

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  103-ธรรมมีอุปการะมากต่อผู้เป็นเสขะ

 4. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  131-พอรู้ปฏิจจสมุปบาท ก็หายตาบอดอย่างกระทันหัน

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  85 - เรื่องที่-80 เจริญเมตตาจิตมีผลมากกว่าให้ทาน

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  049-เหตุให้สำเร็จตามปรารถนา นัยที่ 1

 7. ธรรมบรรยาย สัตว์
  19 D037_live20190323_1 ทบทวนพระสูตร อวิชชากั้นใคร ตัณหาผูกใคร และตอบคำถามข้อธรรมประเด็นต่างๆ

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  04-สังสารวัฏ ไม่ปรากฏที่สุด แก่สัตว์ผู้มีอวิชชา

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  41 - ระวังตายคาประตูนิพพาน

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  12-ผู้ที่ต้องศึกษาสิกขา 3

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้