พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  027-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกกับปุถุชน เมื่อได้สมาธิ (นัยที่ 1)

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  72 - เรื่องที่-68 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 11

 3. ธรรมบรรยาย จิต มโน วิญญาณ
  03.เรื่องมโน ธัมมารมณ์ มโนวิญญาณ๑

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  สิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะได้

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  044-ปรารภสติปัฏฐานแล้ว มรรคก็เป็นอันปรารภด้วย

 6. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  191-ปฏิจจสมุปบาท แห่ง บรมสัจจะ

 7. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  039-สุขทุกข์ที่เราได้ประสบมาแล้วทุกๆ รูปแบบ

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  44-ธรรมชาติ อันไม่เกิดแล้ว อันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้ว มีอยู่


 9. 008-ตอบปัญหาธรรมเย็น 280152

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  013.คติ ๕ และอุปมา

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้