พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  022.พระสูตรหลังฉัน 04-23-59


 2. 20-ปฐมนิเทศแนะนำการปฏิบัติ พ.ต.อ.นรวัฒน์ 10-07-50


 3. 06-มนุษย์

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  07-ความเป็นอริยบุคคล กับการละสังโยชน์ (บุคคล 4 จำพวก)

 5. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ ปี 2551
  15 - 12 ม.ค. 2551 มหาปุริสวิตก 8 อย่าง

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  24-ความหมายของกามและกามคุณ

 7. พุทธวจนฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  028-อริยมรรคมีองค์แปด

 8. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  148-ศาสดาและสาวก ย่อมมีการกล่าวตรงกันในเรื่องปฏิจจสมุปบาท

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  46 - เรื่องที่-43 ประโยชน์เกื้อกูลของสัปบุรุษ

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๒ ฉบับ เดรัจฉานวิชา
  31-ผู้ทำสัทธรรมให้ดำรงอยู่ นัยที่ 1

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้