พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  026-ศีลที่เป็นอกุศล คือ การเลี้ยงชีพชั่ว

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  114.สุข ที่เคยได้รับ

 3. พุทธวจนฉบับ ๘ อินทรียสังวร อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  001-ก่อให้เกิดอนุสัยทั้ง 3

 4. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  148-ศาสดาและสาวก ย่อมมีการกล่าวตรงกันในเรื่องปฏิจจสมุปบาท

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  098 -ประโยชน์ที่มุ่งหมายของพรหมจรรย์

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  10 - พระโสดาบันเป็นผู้บริบูรณ์ในศีล (ปาติโมกข์)

 7. ก้าวย่าง อย่างพุทธะ
  11 - พุทธวจน หัวข้อ 24

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  110-ความวิวาทที่เป็นไปเพื่อความทุกข์แก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหล

 9. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  026-มืดมา สว่างไป สว่างมา ก็ยังคงสว่างไป

 10. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด เมื่อใด "เธอ" ไม่มี
  อานาปานสติสมาธิ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้