พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  49 - อานิสงส์ของธรรม 4 ประการ

 2. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒
  520919_349

 3. ก้าวย่าง อย่างพุทธะ
  08 - พุทธวจน หัวข้อ 15-16-17-18

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรควิธีที่ง่าย
  07-การละอวิชชาโดยตรง

 5. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒
  521226_538

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  79 - เรื่องที่-74 ธรรมทานเลิศกว่าอามิสทาน

 7. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  16 - สถานพักตากอากาศกองทัพบก บางปู 2012-02-28

 8. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  64 - ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20110622

 9. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  11 - สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2012-01-30

 10. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  49 - บ้านลานเสียงธรรม 2012-03-17

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้