พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  38 หมดอาหารก็นิพพาน

 2. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  41 ผู้รู้อริยสัจย่อมไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัย

 3. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  40 ฆ่ากิเลสอย่าฆ่าคน

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด อธิษฐานความเพียร

 5. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  44 ยาถ่ายและยาสำรอกการเกิดแก่ตาย

 6. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  42 ตัณหาเจริญเพราะมิจฉาทิฏฐิในปิยรูปสาตรูป

 7. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  37 ลูกในคอก

 8. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  39 วิธีปล่อยวางเวทนา

 9. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  36 อัฏฐังคิกมรรคพรหมจรรย์ให้ผลอย่างเครื่องจักร

 10. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  43 ผู้อยู่อย่างมีทุกข์ก็ทำกุศลธรรมให้เต็มเปี่ยมได้

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้