พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  79 - เรื่องที่-74 ธรรมทานเลิศกว่าอามิสทาน

 2. ก้าวย่าง อย่างพุทธะ
  08 - พุทธวจน หัวข้อ 15-16-17-18

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  1 - บทนำสาธยายธรรม

 4. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒
  521226_538

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  50 - ผู้ตั้งอยู่ในเสขภูมิ

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรควิธีที่ง่าย
  07-การละอวิชชาโดยตรง

 7. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒
  520919_349

 8. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  36 อัฏฐังคิกมรรคพรหมจรรย์ให้ผลอย่างเครื่องจักร

 9. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  44 ยาถ่ายและยาสำรอกการเกิดแก่ตาย

 10. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  43 ผู้อยู่อย่างมีทุกข์ก็ทำกุศลธรรมให้เต็มเปี่ยมได้

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้