พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒
  521226_538

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  50 - ผู้ตั้งอยู่ในเสขภูมิ

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรควิธีที่ง่าย
  07-การละอวิชชาโดยตรง

 4. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒
  520919_349

 5. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  36 อัฏฐังคิกมรรคพรหมจรรย์ให้ผลอย่างเครื่องจักร

 6. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  44 ยาถ่ายและยาสำรอกการเกิดแก่ตาย

 7. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  43 ผู้อยู่อย่างมีทุกข์ก็ทำกุศลธรรมให้เต็มเปี่ยมได้

 8. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  37 ลูกในคอก

 9. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  38 หมดอาหารก็นิพพาน

 10. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  40 ฆ่ากิเลสอย่าฆ่าคน

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้