พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  008.พระสูตรหลังฉัน 04-07-59

 2. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  077-ลมหายใจก็คือ กาย

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  080-ทรงวางลำดับแห่งอริยสัจ อย่างตายตัว

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  105 - ทรงข่มสัจจกนิครนถ์

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  57-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๑)

 6. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  220-กามคุณห้าคือบ่วง

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  116 - ทรงปลงอายุสังขาร

 8. คอร์สวัดนาฯสัปปายะ
  03_03-จิตไม่ใช่ของเรา160808_003

 9. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ ปี ๕๔
  สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 9 ก.ค. 2554

 10. รวมพุทธวจนบรรยาย 7 in 1 ปี๕๓
  02ทูไนท์โชว์2

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้