พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  029-ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งแสดงการก่อขึ้นแห่งทุกข์

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  151.ประเด็นที่ควรค้นคว้าต่อเกี่ยวกับอสูร

 3. พุทธวจน ฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน
  ๓. ธรรม ๔ ประการ

 4. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  403_Anacame20161120_1 สังโยชน์ที่ได้มาซึ่งภพ วางจิตให้ทาน

 5. นิวรณ์ ๕
  04.วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ในนิวรณ์ ๕

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  058-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 1)

 7. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  018.พระสูตรหลังฉัน 04-18-59

 8. ก้าวย่าง อย่างพุทธะ
  07 - พุทธวจน หัวข้อ 14

 9. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  069-ปฏิจจสมุปบาท (นิโรธวาร) ที่ตรัสอย่างเข้าใจง่ายที่สุด

 10. ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้
  ภัยที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้ (อมาตาปุตติกภัย)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้