พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒
  521226_538

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  49 - อานิสงส์ของธรรม 4 ประการ

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  79 - เรื่องที่-74 ธรรมทานเลิศกว่าอามิสทาน

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรควิธีที่ง่าย
  07-การละอวิชชาโดยตรง

 5. ก้าวย่าง อย่างพุทธะ
  08 - พุทธวจน หัวข้อ 15-16-17-18

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  51 - คุณธรรมของผู้ต่ำกว่าโสดาปัตติมรรค และเป็นเหตุให้ไม่ไปสู่อบายในชาตินั้น

 7. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒
  520919_349

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  1 - บทนำสาธยายธรรม

 9. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  38 หมดอาหารก็นิพพาน

 10. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  41 ผู้รู้อริยสัจย่อมไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัย

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้