พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  20 - ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน) ในกรณีของความเห็นที่เป็นไปในลักษณะขาดสูญ

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  หลักการดำรงค์ชีพเพื่อประโยชน์สุขในวันนี้

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  048-สุคติของผู้มีศีล

 4. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  064.พุทธวจน อะไรเป็นเกณฑ์วัดความเป็นสกทาคามี อนาคามี

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  032-กำเนิดนาค 4 จำพวก

 6. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  09 สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 8 ก.พ. 2557

 7. สุคตวินโย
  09.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา

 8. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  039-เหตุเกิดของทุกข์

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  03-สัตว์ผู้มีอวิชชา ได้ท่องเที่ยวไปแล้วตลอดกาลยืดยาวนาน

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  030-เหตุในการให้ทาน (นัยที่ 2)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้