พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  050 - ธรรมที่ทรงอบรมอย่างมาก ก่อนตรัสรู้

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  153 - เคยบังเกิดเป็นมหาพรหม สักกะ

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  093 -ทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์ กับความดับสนิทของทุกข์


 4. 09 เมื่อจะกระทำ

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  044.ภพภูมิที่บริโภคทานได้

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  055 - ทรงคิดค้นเรื่องเวทนาโดยละเอียด ก่อนตรัสรู้

 7. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  029-ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งแสดงการก่อขึ้นแห่งทุกข์

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  50 - ทรงเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวง

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  077 - ทรงประกาศธรรมจักรที่ อิสิปตนมฤคทายวัน

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  26 - เหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน.mp3

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้