พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  003-เห็นปฏิจจสมุปบาท คือเห็นพระพุทธองค์

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๖ ฉบับ อานาปานสติ
  อานาปานสติ เป็นเหตุให้ถึงซึ่งนิพพาน

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  540-อนุสัยทั้งสามไม่เกิดแก่อริยสาวก แม้เมื่อเสวยทุกขเวทนา

 4. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  025.พระสูตรหลังฉัน 04-28-59

 5. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  008-ความรู้สึกของบุถุชน ไขว้กันอยู่เสมอต่อหลักแห่งอริยสัจ

 6. สังกัปปะราคะ (ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึก) คือกามของคนเรา
  011-20170205_1_เหตุที่สัตว์กลัวหรือไม่กลัว หวาดสะดุ้งต่อความ

 7. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  11. สนทนาธรรมเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559

 8. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  412-ผู้ละราคะ-โทสะ-โมหะ ระดับโสดาบัน

 9. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  491-ระดับต่าง ๆ แห่งบุคคลผู้ถอนตัวขึ้นจากทุกข์

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  003 - การปรากฏตัวของพระตถาคต มีได้ยากในโลก (นัยที่2)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้