พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  398-ปุถุชน คือ ผู้ที่ยังไม่รู้จักนิพพาน

 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  080-ทรงวางลำดับแห่งอริยสัจ อย่างตายตัว

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  073-ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล

 4. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  220-กามคุณห้าคือบ่วง

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  29 - อานิสงส์ของการรักษาศีล.mp3

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  064-ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจย่อมมี

 7. นิวรณ์ ๕
  04.วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ในนิวรณ์ ๕

 8. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  048-ตรัสถ้อยคำโดยโวหารโลก แต่มิได้ทรงยึดถือ

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  063-เหตุแห่งความแตกแยก

 10. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  012-ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ 1)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้