พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  011-เมื่อกระทำแล้ว

 2. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  164-ปฏิจจสมุปบาท (ทั้งสมุทยะและนิโรธวาร) ที่ตรัสอย่างสั้นที่สุด

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม
  ผู้ชี้ขุมทรัพย์ !

 4. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒
  530612_667

 5. ก้าวย่าง อย่างพุทธะ
  11 - พุทธวจน หัวข้อ 24

 6. คอร์สวัดนาฯสัปปายะ
  27_EP 6 อานาปานสติและเหตุแห่งการได้ภพที่แตกต่าง 16 วันที่24 ตุลาคม 2560(ผู้ใหม่)_1

 7. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  038-นันทิเกิดเมื่อใด ก็มีปฏิจจสมุปบาทเมื่อนั้น

 8. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  055-การเกิดแห่งโลก คือการเกิดแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาท ที่เกิดขึ้นในใจคน ทุกคราวไป

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  18 - สิ่งที่ทรงตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอนมีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมากนัก

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  008-อริยบุคคลกับการละเครื่องผูก (นัยที่ 2)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้