พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. คิดดีคลีนิคปี 59-60
  06. กาม ตามพุทธวจน

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย
  สติปัฏฐาน ๔

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  071-เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน 8 ประการ

 4. นิวรณ์ ๕
  03.ขอคำอธิบายเกี่ยวกับ มานะ ๖ และ นิวรณ์ ๕

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  153-สัญญา 10 ประการ

 6. ธรรมบรรยาย จิต มโน วิญญาณ
  04.เรื่องมโน ธัมมารมณ์ มโนวิญญาณ๒

 7. ธรรมบรรยาย สัตว์
  02 เข้าใจปฏิจจสมุปบาทจะเข้าใจสัตตานังและรู้เรื่องกรรม

 8. รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ กรรม
  กรรม 08

 9. ธรรมบรรยาย จิต มโน วิญญาณ
  20.อารมณ์กับการตั้งอยู่ของวิญญาณ เช้าวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

 10. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  604_Anacame20160730_1 ตอบคำถาม

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้