พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  07. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

 2. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  007-ทรงแนะนำอย่างยิ่ง ให้ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาท

 3. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  147-ทรงแสดงธรรมเนื่องด้วยปฏิจจสมุปบาท มีความงามเบื้องต้น - ท่ามกลาง - เบื้องปลาย

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  42 - เรื่องที่-39 ทานที่ให้แล้วมีผลน้อย

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  011-ทรงขนานนามพระองค์เองว่า พุทธะ

 6. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  178-ปฏิจจสมุปบาท แห่ง ปปัญจสัญญาสังขาสมุทาจรณะ

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  03 - พระโสดาบันเป็นใคร (นัยที่สอง)

 8. ก้าวย่าง อย่างพุทธะ
  18 - พุทธวจน หัวข้อ 36-37

 9. พุทธวจนฉบับ ๘ อินทรียสังวร อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  038-ผู้ได้ชื่อว่า อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  16-วิญญาณฐิติ ๗ (ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้