พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  060-การรู้จักอันตคาหิกทิฏฐิ ไม่เกี่ยวกับการรู้อริยสัจ และการประพฤติพรหมจรรย์

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  114.สุข ที่เคยได้รับ

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  008-เจริญสมาธิแล้ว จักรู้ได้ตามเป็นจริง (นัยที่2)

 4. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  381-นิพพานเพราะไม่ยึดถือธรรมที่ได้บรรลุ

 5. ขุมทรัพย์ จากพระโอษฐ์ แผ่น๒
  010-หมวดที่ 10

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  การบวชที่ไร้ประโยชน์

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  022-ความเพลินในอายตนะ เท่ากับเพลินอยู่ในทุกข์

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  086.ทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  158-เคยบังเกิดเป็นช่างทำรถ

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๒ ฉบับ เดรัจฉานวิชา
  36-ขีดจำกัดของสาวก เทียบกับ สัมมาสัมพุทธะ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้