พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  155-อุปาทานกับอุปาทานขันธ์มิใช่อันเดียวกัน

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  105 - ทรงข่มสัจจกนิครนถ์

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  006-ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ 1)

 4. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  528-ลำดับแห่งการดับของสังขาร (อนุปุพพสังขารนิโรธ)

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  03 - ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม ๓ อย่าง (อีกนัยยะ).mp3

 6. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  210-เครื่องจูงใจสู่ภพ

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  ประโยชน์ของการสาธยายธรรม

 8. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  089-การดับทุกข์มีได้ด้วยการคบสัปปบุรุษ

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  148-หากประพฤติถูกต้อง จะหวังผลหรือไม่หวังผล ย่อมได้รับผล

 10. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  087-ไวพจน์ของจตุราริยสัจ (อีกนัยหนึ่ง)(ทรงแสดงด้วยคำว่า อันตะ)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้