พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  16 ละฉันทราคะแห่งสิ่งใดก็คือการละซึ่งสิ่งนั้น

 2. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  10 อานิสงส์ของอานาปนสติ

 3. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  20 ความสิ้นตัณหาคือนิพพาน

 4. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  17 หมดตัวตนก็หมดอหังการ

 5. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  21 การตรัสสอนมาลุงกยบุตร สักแต่ว่า

 6. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  19 ความดับแห่งขันธ์ห้า

 7. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  08 ปฏิปทาเพื่อบรรลุอรหัตตผลของคนเจ็บไข้‡

 8. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  07 กายนี้เป็นกรรมเก่า

 9. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  03 ทุกขอริยสัจ

 10. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  14 อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั่นไม่ใช่ของเรา

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้