พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  05-สัตว์ทั้งหลายถูกสังโยชน์ คือ ตัณหา ผูกมัดแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  25 - ทรงมีหลักเกณฑ์การฝึกตามลำดับ

 3. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  016-ลักษณะการพูดของสัตบุรุษ

 4. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  012-ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ 1)

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  028 - เกิดแผ่นดินไหวเนื่องด้วยการประสูติ

 6. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  015-ลักษณะการพูดของตถาคต

 7. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  011-ทรงขยายความปฏิจจสมุปบาท อย่างวิธีถามตอบ

 8. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  002-โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก

 9. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  042-นามรูปหยั่งลง เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรมโดยความเป็นอัสสาทะ

 10. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  012-อบายมุข 6 (ทางเสื่อมแห่งทรัพย์ 6 ทาง)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้