พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  ผู้ให้โภชนะ

 2. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  01 สังฆราชี สังฆเภท ตามพุทธบัญญัติ

 3. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  02 เหตุแห่งความตั้งมั่นของพระสัทธรรมและสังฆสามัคคี

 4. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  13 พุทธวจน ปฐมธรรม เรื่อง เหตุของความสามัคคีและความแตกแยก

 5. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  06 สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 4 มิ.ย. 2554

 6. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  11 พุทธวจนบรรยาย พุทธวจนสถาบันนครราชสีมา 14 พ.ย. 2557

 7. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  14 พุทธวจนบรรยาย คิดดีคลินิก 26 ต.ค. 2557

 8. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  04 ตถาคตภาษิตา สอดรับไม่ขัดแย้งกัน

 9. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  12 พุทธวจนบรรยาย ความรักความสามัคคีภายในองค์กร

 10. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  10 สังฆสามัคคี ตามพุทธบัญญัติ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้