พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  067-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 10)

 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  511-อาการแห่งการละอวิชชา โดยย่อ

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  008-เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  007-บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก

 5. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  014-ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ 3)

 6. ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้
  ธรรม ๕ ประการ

 7. นิวรณ์ ๕
  11.สมถะคือละนิวรณ์ ๕ ได้

 8. ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้
  ม้าอาชาไนย 4 จำพวก

 9. ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้
  ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจสี่

 10. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  388-อนุปุพพนิโรธ เก้า

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้