พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  16 ละฉันทราคะแห่งสิ่งใดก็คือการละซึ่งสิ่งนั้น

 2. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  20 ความสิ้นตัณหาคือนิพพาน

 3. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  10 อานิสงส์ของอานาปนสติ

 4. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  15 ขันธ์ห้าเป็นอนิจจัง

 5. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  09 มีสติสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละ

 6. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  21 การตรัสสอนมาลุงกยบุตร สักแต่ว่า

 7. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  05 อาทีนพของรูป

 8. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  11 สิ่งใดไม่ใช่ของเรา พวกเธอจงละเสีย

 9. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  17 หมดตัวตนก็หมดอหังการ

 10. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  01 พระอาจารย์สาธยายพระสูตร แด่โยมแม่นฤมล อินทรสาร

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้