พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  11 พุทธวจนบรรยาย พุทธวจนสถาบันนครราชสีมา 14 พ.ย. 2557

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  ทุกข์ที่เกิดจากหนี้

 3. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  21 การตรัสสอนมาลุงกยบุตร สักแต่ว่า

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  สังฆทานดีกว่า

 5. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  07 พุทธวจนบรรยาย สมาคมโรตารี่

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  10 - เมื่อกระทำอยู่.mp3

 7. ลักษณะแห่งศรัทธา ของผู้มีศรัทธา
  ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน

 8. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  08 ปฏิปทาเพื่อบรรลุอรหัตตผลของคนเจ็บไข้‡

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  03-นรก

 10. ลักษณะแห่งศรัทธา ของผู้มีศรัทธา
  อนุตตริยะ ๖ ประการนี้ ๖ ประการเป็นไฉน

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้