พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  014-ทรงเปรียบปฏิจจสมุปบาทด้วยการขึ้นลง ของน้ำทะเล

 2. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  011-ทรงขยายความปฏิจจสมุปบาท อย่างวิธีถามตอบ

 3. พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  014-หลักเกณฑ์การเลือกสถานที่และบุคคลที่ควรเสพ และไม่ควรเสพ

 4. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  042-นามรูปหยั่งลง เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรมโดยความเป็นอัสสาทะ

 5. รายการพุทธวจน ปี ๕๔
  รายการพุทธวจน 31

 6. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  159-ปฏิจจสมุปบาท ที่ซ้อนอยู่ในปฏิจจสมุปบาท

 7. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  026-ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของบุคคลทั่วไป (นัยที่ 2)

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  145-ลักษณะของบุคคล 4 ประเภท

 9. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  08 - วัดบ้านหนองบัว จ.นครราชสีมา 2012-01-20

 10. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  214-ธรรมไหลไปสู่ธรรม โดยไม่ต้องมีใครเจตนา

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้