พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  042-นามรูปหยั่งลง เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรมโดยความเป็นอัสสาทะ

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  136 - ทรงมีเวสารัชชญาณสี่อย่าง

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  046-ทรงพยากรณ์เฉพาะเรื่องอริยสัจสี่

 4. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  028-ปฏิจจสมุปบาททุกอาการมีลักษณะแห่งความเป็นอริยสัจสี่

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  048.สุคติของผู้มีศีล

 6. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  120-เวทนาทุกชนิดสรุปลงในความหมายว่า “ทุกข์”

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  107-สิ่งที่ยึดถือ (นัยที่2)

 8. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  045-สิ่งที่ทรงนำมาสอน ก็เฉพาะเรื่องความพ้นทุกข์

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  148.รัตนะที่หาได้ยาก

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  006-เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้