พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  12 การเห็นกายและเวทนาอย่างไรจึงเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้น

 2. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  08 ปฏิปทาเพื่อบรรลุอรหัตตผลของคนเจ็บไข้‡

 3. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  07 กายนี้เป็นกรรมเก่า

 4. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  04 การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ

 5. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  06 ปฏิจจสมุปบาท

 6. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  01 พระอาจารย์สาธยายพระสูตร แด่โยมแม่นฤมล อินทรสาร

 7. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  13 ความพอใจเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์

 8. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  20 ความสิ้นตัณหาคือนิพพาน

 9. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  10 อานิสงส์ของอานาปนสติ

 10. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  02 บันทึกแห่งความทรงจำ โยมแม่นฤมล อินทรสาร ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ ๔ ประการ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้