พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  07 พุทธวจนบรรยาย สมาคมโรตารี่

 2. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  03 ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป

 3. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  12 พุทธวจนบรรยาย ความรักความสามัคคีภายในองค์กร

 4. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  11 พุทธวจนบรรยาย พุทธวจนสถาบันนครราชสีมา 14 พ.ย. 2557

 5. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  09 สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 8 ก.พ. 2557

 6. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  08 วิธีสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน

 7. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  10 สังฆสามัคคี ตามพุทธบัญญัติ

 8. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  04 ตถาคตภาษิตา สอดรับไม่ขัดแย้งกัน

 9. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  02 เหตุแห่งความตั้งมั่นของพระสัทธรรมและสังฆสามัคคี

 10. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  06 สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 4 มิ.ย. 2554

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้