พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  210_Anacame20170107_1 อธิบายกาม รูป อรูปราคะ โยงไปสังโยชน์ ฯลฯ

 2. พุทธวจนฉบับ ๒๐ สังโยชน์ อ่านโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
  078-ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม โดยความเป็นอัสสาทะ (นัยที่ ๒)

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  084-อริยสัจสี่ มีสามรอบ มีสิบสองอาการ

 4. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  073.พุทธวจน faq ต้องการเป็นโสดาบัน ต้องปฏิบัติอย่างไร

 5. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  209_Anacame20170103_1 อธิบายกามฯ โยงไปสังโยชน์ ฯลฯ

 6. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  001-การทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท หลังการตรัสรู้

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม
  ว่าด้วยความรัก ๔ แบบ

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  097 - เหตุที่ทำให้มีผู้มาเป็นสาวกของพระองค์

 9. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  208_Anacame20170102_1 อธิบายอนิจจสัญญา กามราคะ รูปราคะ สังโยชน์ ฯลฯ

 10. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  010.พระสูตรหลังฉัน 04-09-59

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้