พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  64 ความเป็นโสดาบันประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์

 2. Easy Paths for attaining Nibbana Read by Jerry Watson(UK)
  Dispelling the Contact (Phassa)

 3. รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ กรรม
  กรรม 06

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  ผู้ให้โภชนะ

 5. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  11 พุทธวจนบรรยาย พุทธวจนสถาบันนครราชสีมา 14 พ.ย. 2557

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  29 - ท่อนไม้ที่ลอยออกไปได้ถึงทะเล

 7. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  03 ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป

 8. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  01 สังฆราชี สังฆเภท ตามพุทธบัญญัติ

 9. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  02 เหตุแห่งความตั้งมั่นของพระสัทธรรมและสังฆสามัคคี

 10. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  06 สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 4 มิ.ย. 2554

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้