พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  11 พุทธวจนบรรยาย พุทธวจนสถาบันนครราชสีมา 14 พ.ย. 2557

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  09 - เมื่อจะกระทำ.mp3

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  19 - ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆ ไม่มีอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัย.mp3

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  39 - เหตุเกิดของทุกข์.mp3

 5. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  21 การตรัสสอนมาลุงกยบุตร สักแต่ว่า

 6. พุทธวจน เพื่อความสามัคคี
  07 พุทธวจนบรรยาย สมาคมโรตารี่

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  10 - เมื่อกระทำอยู่.mp3

 8. ลักษณะแห่งศรัทธา ของผู้มีศรัทธา
  ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  20 - เชื่อว่า_กรรม_ไม่มี อันตรายอย่างยิ่ง.mp3

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  30 - สุคติของผู้มีศีล.mp3

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้