พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  114-ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี (นัยที่ 4)

 2. พุทธวจนฉบับ ๒๐ สังโยชน์ อ่านโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
  029-ความติดใจ ก็เป็นสัญโญชน์

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  073-เหตุที่ทำให้สัจจะเหล่านี้ได้นามว่า “อริยะ” (อีกนัยหนึ่ง)

 4. ธรรมบรรยาย สัตว์
  08 บุคคลโดยสมมุติ ขันธ์ ๕ ไม่ใช้ผู้ยึด แล้วใครคือผู้หลง สัตตานังคือใคร

 5. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  123-เป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะ ขึ้นอยู่กับการรู้หรือไม่รู้เวทนาโดยนัยสี่

 6. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  022.พระสูตรหลังฉัน 04-23-59

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  001.ภพเป็นอย่างไร

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  113-ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี (นัยที่ 3)

 9. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  120-เป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะ ขึ้นอยู่กับการรู้หรือไม่รู้ภพโดยนัยสี่

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  58-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๒)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้